Czas pracy lekarza z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionego na 1/2 etatu

Czas pracy lekarza z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionego na 1/2 etatu

Mateusz Brząkowski

26.07.2016

Lekarz zatrudniony na 1/2 etatu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powinien pracować 3,5 godziny na dobę oraz 17,5 godziny tygodniowo. W przypadku takiego pracownika stosujemy normę wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przepis ten stanowi normę szczególną w stosunku do ogólnych zasad czasu pracy wskazanych przepisami Kodeksu pracy.

Skrócone normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

Przy ustalaniu czasu pracy lekarza z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności należy uwzględnić także regulacje określone przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dalej ustawa o rehabilitacji.

Osoba niepełnosprawna, na podstawie art. 15 ustawy o rehabilitacji, w zakresie czasu pracy ma kilka przywilejów:

  • sztywną normę czasu pracy (8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo), bez uwzględnienia „zasady przeciętności”,

  • skróconą i sztywną normę czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) – od 10 lipca 2014 r. z mocy prawa (od dnia przedstawienia orzeczenia pracodawcy),

  • zakaz pracy w godzinach nadliczbowych,

  • zakaz pracy w porze nocnej.

Lekarz z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Każdy pracownik niepełnosprawny ma sztywną normę dobową i tygodniową czasu pracy. Tym samym np. osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracuje tylko 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, bez uwzględnienia „zasady przeciętności”, ale także nie może pracować w godzinach nadliczbowych oraz z porze nocnej.

Wobec powyższego lekarz zatrudniony na 1/2 etatu w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powinien pracować 3,5 godziny na dobę oraz 17,5 godziny tygodniowo, czyli zgodnie z normą wynikającą z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji.

Zgoda niepełnosprawnego lekarza na ogólne normy czasu pracy

Szczególne zasady czasu pracy mogą zostać wyłączone w stosunku do pracowników niepełnosprawnych na podstawie odrębnej zgody lekarza.

Przepisów art. 15 ustawy o rehabilitacji nie stosuje się:

  • do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

  • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (koszty tych badań ponosi pracodawca).

Jeżeli więc pracownik niepełnosprawny chce pracować w normalnym czasie pracy, na podstawie Kodeksu pracy, powinien złożyć pracodawcy wniosek, że na podstawie art. 16 ustawy o rehabilitacji chce z tego tytułu zostać przebadanym przez lekarza medycyny pracy.

Pracodawca ten kieruje go na badania, a lekarz wystawia zgodę/zaświadczenie lekarskie, jeżeli stwierdzi, iż nie ma konieczności stosowania szczególnych norm czasu pracy („sztywna” norma czasu pracy, skrócony czas pracy, zakaz pracy w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych). Zgoda może być całościowa bądź częściowa.

Autorem odpowiedzi jest: 

Mateusz Brząkowski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel