Urlopu na żądanie nie można udzielić na część dnia

Urlopu na żądanie nie można udzielić na część dnia

Maria Kucharska-Fiałkowska

29.07.2015

Klient zwrócił się do nas z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Pracownik jednostki przyszedł do pracy na godzinę 7.00. Tego dnia miał świadczyć pracę do godz. 19.00, jednak o godzinie 9.30 poprosił o urlop na żądanie. Czy pracodawca powinien ten dzień policzyć jako całe 12 godzin urlopu, czy też istnieje możliwość udzielenia urlopu na żądanie na część dnia?

Odpowiedź na pytanie zlecone przez klienta

Przyjmując za podstawę przedstawiony powyżej stan faktyczny: Kodeks pracy nie przewiduje możliwości udzielenia urlopu na żądanie w godzinach. Można ewentualnie dopuścić sytuację, w której pracownik odpracuje zwolnienie od pracy w okresie tego miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie.

Urlop na żądanie - zasady

Urlop na żądanie jest urlopem wypoczynkowym. Zgodnie z art. 1542 § 1 i § 2 Kodeksu pracy udziela się go w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika.

Przy udzielaniu urlopu za jeden dzień uważa się 8 godzin. Jedyny przypadek, w którym umożliwiono udzielenie go pracownikowi w godzinach niestanowiących pełnego dnia pracy został przewidziany w art. 1542 § 4 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim pracownikowi można w ten sposób udzielić urlopu wyłącznie w sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest niższa niż dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, w którym ma być udzielony urlop. To rozwiązanie stosuje się tylko w przypadku końcówki urlopu, w razie gdy pracownik zatrudniony jest w systemie przewidującym różny czas pracy w poszczególnych dniach.

W przedstawionym stanie faktycznym nie wystąpiła taka sytuacja, gdyż pracownik posiada jeszcze urlop do wykorzystania. Nie można więc uznać, że spełnione zostały przesłanki ustawowe do udzielenia urlopu w godzinach, nawet w sytuacji gdy chodzi o urlop, do którego żądanie pracownik przedstawił w dniu pracy.

Usprawiedliwione opuszczenie stanowiska pracy

W związku z powyższym, jeśli istniały istotne przyczyny, które pracodawca uwzględni jako usprawiedliwiające opuszczenie stanowiska pracy, czas nieświadczenia pracy należy uznać za czas usprawiedliwionej nieobecności w części dnia pracy, ale bez zachowania prawa do wynagrodzenia, gdyż wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Jeśli pracownik opuści miejsce pracy po wystosowaniu żądania udzielenia urlopu po kilku godzinach świadczenia pracy właśnie w tym dniu, działanie to oceniać należy jako naruszające obowiązek pracowniczy polegający na przestrzeganiu ustalonego porządku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2008 r., II PK 162/07).

Ewentualnie można dopuścić sytuację, że pracownik odpracuje zwolnienie od pracy w okresie tego miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, jeśli tylko zostaną spełnione przesłanki z art. 151 § 21 Kodeksu pracy, tj. zostało pracownikowi udzielone zwolnienie od pracy, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Jako pisemny wniosek o udzielenie czasu wolnego może służyć wniosek o udzielenie urlopu na żądanie, jeśli został on zaakceptowany przez pracodawcę lub osobę upoważnioną i wskazuje wymiar udzielonego czasu wolnego.

Autorem odpowiedzi jest: 

Maria Kucharska-Fiałkowska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel