Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego po zmianie stanowiska pracy

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego po zmianie stanowiska pracy

Mateusz Brząkowski

19.10.2016

Pracownik, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, był zatrudniony jako dozorca i pracował zgodnie z harmonogramem dyżurów (przeważnie 11, 12-godzinnych, od 18.00 do 6.00 dnia następnego). W styczniu przyznaliśmy pracownikowi 288 godzin urlopu wypoczynkowego za 2015 r., pracownik ma też 59 urlopu z 2014 roku. Od 1 maja 2015 r. pracownik pracuje na stanowisku gospodarczym po 7 godzin dziennie. Ile urlopu wypoczynkowego należy się temu pracownikowi w 2015 r.? Do 1 maja odejmowaliśmy z puli urlopowej po 11-12 godzin zgodnie z harmonogramem. Ile urlopu odpisywać po 1 maja – 7 czy 8 godzin?

Jeżeli pracownik legitymuje się nadal (czyli po 1 maja 2015 r.) umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to od dnia zmiany stanowiska pracy (pracownik gospodarczy) powinien pracować 7 godzin na dobę. Skoro pracuje w wymiarze 7 godzin na dobę, to w takim wymiarze godzinowym powinien być mu udzielany urlop wypoczynkowy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

Pracownicy niepełnosprawni mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego na zasadach wskazanych w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2011 r. nr 127 poz. 721 ze zm.), dalej: ustawa o rehabilitacji.

Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest na takich samych zasadach, jak urlop zwykły. Tak więc w przypadku osoby zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wymiar urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym wynosi odpowiednio:

  • 30 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

  • 36 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Zgodnie z art. 66 ustawy o rehabilitacji w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy stosuje się Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny oraz Kodeks pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy rozliczamy w wymiarze godzinowym

Zgodnie z art. 1542 Kodeksu pracy urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Jednocześnie, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji, pracownicy z umiarkowanym lub znacznym stopniem mają prawo do skróconej normy czasu pracy (7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo) z mocy prawa.

W przypadku obniżonej normy czasu pracy, przy udzielaniu urlopu, jeden dzień urlopu odpowiada 7 godzinom pracy. Dotyczy to oczywiście całego urlopu, a nie tylko dodatkowych 10 dni. A zatem:

  • 36 dni urlopu (26 + 10) x 7 godzin = 252 godziny urlopu,

  • 30 dni urlopu (20 + 10) x 7 godzin = 210 godzin urlopu.

Z tak obliczonej puli godzinowej urlopu należy odjąć tyle godzin, ile pracownik przepracowałby w dniu wykorzystania urlopu, gdyby wówczas pracował.

Jeżeli pracownik legitymuje się nadal (czyli po 1 maja 2015 r.) umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, to od dnia zmiany stanowiska pracy (pracownik gospodarczy) powinien pracować 7 godzin na dobę. Skoro pracuje w wymiarze 7 godzin na dobę, to w takim wymiarze godzinowym powinien być mu udzielany urlop wypoczynkowy od 1 maja 2015 r.

Autorem odpowiedzi jest: 

Mateusz Brząkowski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel