Urlop uzupełniający dyrektora szkoły po zwolnieniu lekarskim na część wakacji

Urlop uzupełniający dyrektora szkoły po zwolnieniu lekarskim na część wakacji

Anna Trochimiuk

17.10.2016

Dyrektor szkoły, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w pełni w okresie ferii letnich z uwagi na niezdolność do pracy z powodu choroby ma prawo do urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego. Niewykorzystanego urlopu za 2015 r. należy udzielić do 30 września 2016 r.

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe (także dyrektorowi takiej placówki), przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Za chorobę, wojsko i urlopy rodzicielskie – urlop uzupełniający dla dyrektora szkoły

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:

  • niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,

  • urlopu macierzyńskiego,

  • dodatkowego urlopu macierzyńskiego,

  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • urlopu ojcowskiego,

  • urlopu rodzicielskiego,

  • odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni

Trzeba sprawdzić, ile urlopu wykorzystał dyrektor szkoły

Dodatkowo, do urlopu uzupełniającego ma także prawo dyrektor i wicedyrektor szkoły, którzy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 8 tygodni w okresie ferii z powodu:

  • wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę,

  • prowadzenia w szkole inwestycji lub kapitalnych remontów.

Aby ustalić, czy i do ilu dni (tygodni) urlopu uzupełniającego dyrektor szkoły, należy najpierw sprawdzić, ile dni (tygodni) urlopu wypoczynkowego wykorzystał w okresie ferii letnich i zimowych. Urlopu uzupełniającego udziela się w takim wymiarze, by łącznie urlop wykorzystany w okresie ferii oraz urlop uzupełniający dał wymiar 8 tygodni.

Zaległy urlop do 30 września następnego roku

Karta Nauczyciela nie określa szczegółowych zasad udzielania urlopu uzupełniającego, wskazując jedynie na jego wymiar oraz fakt, że ma być on udzielony wciągu roku szkolnego. Nie jest to zbyt precyzyjny zapis, gdyż nie ustala ostatecznego terminu wykorzystania urlopu. W związku z brakiem pełnej regulacji w Karcie Nauczyciela, należy sięgnąć do przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w danym roku należy udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego – a zatem do 30 września 2016 r. dyrektor szkoły powinien wykorzystać urlop uzupełniający za 2015 r.

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna Trochimiuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel