Urlop okolicznościowy dla stażysty

Urlop okolicznościowy dla stażysty

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

23.01.2016

Urlop okolicznościowy to uprawnienie pracownicze, które nie przysługuje osobie odbywającej staż na podstawie skierowania z urzędu pracy. Na wniosek stażysty pracodawca jest jednak obowiązany udzielić dni wolnych w wymiarze dwóch dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Urlop okolicznościowy - zasady

Tak zwane urlopy okolicznościowe to zwolnienia od pracy udzielane pracownikom w związku z określonymi zdarzeniami rodzinnymi i osobistymi (takimi jak ślub pracownika, narodziny dziecka, zgon i pogrzeb bliskiej osoby). Ich celem jest umożliwienie pracownikowi wzięcia udziału w tych zdarzeniach oraz załatwienie spraw z nimi związanych. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. W razie ślubu pracownika pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w wymiarze dwóch dni.

Urlop okolicznościowy dla osób pozostających w stosunku pracy

Urlop okolicznościowy przysługuje wyłącznie osobom pozostającym w stosunku pracy. Staż stanowi natomiast jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, polegającą na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez starostę. Ponieważ stażystę nie łączy z pracodawcą umowa o pracę, nie może korzystać z uprawnień zastrzeżonych dla pracowników, w tym z urlopu okolicznościowego.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Pietruszyńska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel