Urlop dla pracownika młodocianego kończącego naukę zawodu

Urlop dla pracownika młodocianego kończącego naukę zawodu

Michał Culepa

20.01.2016

Pracownikowi młodocianemu kończącemu naukę zawodu, uprawnionemu do urlopu – podobnie jak pozostałym pracownikom - przysługuje u dotychczasowego pracodawcy urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania zatrudnienia.

Pracownik kończący naukę zawodu może mieć prawo do 20 dni urlopu

Kodeks pracy przewiduje, że w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat (i tym samym może być zatrudniony na zasadach ogólnych po zakończeniu przygotowania zawodowego), ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Urlop proporcjonalny w przypadku ustania zatrudnienia

Jeżeli pracownikowi młodocianemu nie udzielono urlopu w całości w okresie feryjnym (ferii zimowych lub wakacji letnich), to w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi młodocianemu uprawnionemu do urlopu przysługuje u dotychczasowego pracodawcy urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania zatrudnienia, chyba że wcześniej wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze. Stosuje się tu odpowiednio zasady określone dla urlopów proporcjonalnych.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego do 31 sierpnia 2015 r. Ile przysługuje mu urlopu?
Jeśli pracownik nabył prawo do urlopu przed ukończeniem 18 lat, to przysługuje mu 20 dni urlopu. Liczbę dni urlopu (jeżeli pracownikowi młodocianemu nie udzielono już urlopu w całości w okresie feryjnym) oblicza się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, dzieląc liczbę dni urlopu przez 12 miesięcy i mnożąc przez 8 miesięcy – czyli okres od stycznia do sierpnia, kiedy to pracownik młodociany pozostaje w zatrudnieniu. Pracownikowi młodocianemu przysługuje zatem – po zaokrągleniu – 14 dni urlopu u dotychczasowego pracodawcy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel