Przerwa na karmienie piersią a czas pracy nauczycielki

Przerwa na karmienie piersią a czas pracy nauczycielki

Patryk Kuzior

17.10.2016

Przerwę na karmienie dziecka piersią odlicza się od ogólnego czasu pracy nauczycielki. Oznacza to, że pensum pozostaje bez zmian. Nauczycielce zatrudnionej na pełny etat na podstawie KN przysługuje 1-godzinna przerwa, a zatrudnionej na podstawie Kodeksu pracy -2 półgodzinne przerwy.

Prawo do godzinnej przerwy ma karmiąca nauczycielka zatrudniona na podstawie Karty Nauczyciela, jeśli czas jej ciągłej pracy wynosi ponad 4 godziny dziennie.

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy prawo do przerwy w zależności od dobowego wymiaru czasu pracy kształtuje się w sposób następujący:

  • poniżej 4 godzin pracy dziennie - przerwa nie przysługuje;

  • od 4 do 6 godzin pracy dziennie - 1 przerwa półgodzinna;

  • od 6 godzin pracy dziennie - 2 przerwy półgodzinne.

Z powyższego wynika, że zakres uprawnień do przerw matki karmiącej może się zmieniać, jeżeli rozkład czasu pracy pracownicy w poszczególnych dniach jest różny.

Łączny czas pracy matki karmiącej zarówno w przedszkolach publicznych, jak i niepublicznych nie przekroczy 7 godzin na dobę.

Nauczycielka zatrudniona na podstawie Kodeksu pracy karmiąca więcej niż jedno dziecko

Pracownica zatrudniona na podstawie Kodeksu pracy karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Ponadto matka, której przysługują dwie przerwy na karmienie w ciągu dnia, może wnioskować o udzielenie ich łącznie, dzięki czemu uzyska skrócenie dnia pracy o godzinę albo nawet o półtorej godziny w przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka.

Nauczycielka zatrudniona na podstawie Karty Nauczyciela karmiąca więcej niż jedno dziecko

W przypadku kobiet zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela liczba karmionych dzieci nie przekłada się na długość przerw.

Ważne! 

Ważne: Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i nie składają się na niego tylko godziny pensum. Brak jest podstaw do przyjęcia, że karmiąca piersią dziecko nauczycielka korzysta z przerwy na karmienie w ten sposób, że obniżeniu ulega wymiar jej pensum. Przerwa ta przysługuje w ramach ogólnego czasu pracy, a więc tego, kiedy nauczycielka pozostaje w dyspozycji dyrektora przedszkola w miejscu świadczenia pracy lub innym wyznaczonym do realizacji zadań służbowych.


Dyrektor może wymagać zaświadczenia od lekarza

Pracownica karmiąca dziecko piersią może korzystać z przerwy tak długo, jak ten stan się utrzymuje. Nie da się tu wskazać jakiejś uniwersalnej granicy, okres karmienia wynikać będzie bowiem z indywidualnych uwarunkowań. Jeśli dziecko ukończyło 2 lata, wówczas pracownica powinna dostarczyć dyrektorowi przedszkola zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt.

Ważne! 

Ważne: Udzielenie przerw na karmienie piersią możliwe jest tylko na wniosek uprawnionej pracownicy.

 

Karmienie dziecka piersią – zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. pracownica karmiąca dziecko piersią będzie mogła korzystać z przerw na karmienie po złożeniu stosownego wniosku, bez konieczności spełnienia dodatkowych formalności. Jeśli jednak z uprawnienia tego będzie chciała skorzystać matka dziecka, które ukończyło 2 lata, będzie musiała dostarczyć dyrektorowi zaświadczenie lekarskie potwierdzające karmienie piersią (prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, 4 lipca 2015 r. przekazany do podpisu prezydentowi).

W przypadku nauczycielek zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych to, czy przerwa na karmienie będzie powodować obniżenie obciążeń dydaktycznych, będzie zależało od tego, jaki jest ich udział w ogólnym czasie pracy. Nie ulegają zmianie w przypadku pracodawców prywatnych ogólne zasady dotyczące udzielania przerw matkom karmiących, a podstawą ustalenia uprawnienia do przerwy będzie zawsze dobowy wymiar czasu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Patryk Kuzior

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel