Przerwa na karmienie dla stażystki

Przerwa na karmienie dla stażystki

Michał Culepa

22.06.2015

Stażystce karmiącej dziecko piersią przysługują przerwy na karmienie na warunkach określonych w Kodeksie pracy. Przerwy na karmienie – na wniosek stażystki - mogą być udzielane łącznie. Przy zatrudnieniu przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują, a jeżeli czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jedna przerwa na karmienie.

Przerwa na karmienie dla stażystki - zasada równego traktowania

Zgodnie z rozporządzeniem, bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym Kodeksu pracy.

Zasadniczo zatem pracownicy (a więc i stażyści) powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Równolegle obowiązuje zakaz dyskryminowania zatrudnionych w szczególności ze względu na powyżej wskazane przyczyny (jednakże nie są one określone w sposób zamknięty).

Ochrona rodzicielstwa w przypadku stażystów

Biorąc pod uwagę zasady równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji należy uznać, że stażystom powinny przysługiwać - w zakresie wykonywania pracy - podobne uprawnienia jak pracownikom w zakresie ochrony rodzicielstwa (przy czym, z oczywistych względów nie może to dotyczyć uprawnień do urlopów macierzyńskich czy wychowawczych).

Uznać więc należy, że także stażystce, karmiącej dziecko piersią przysługiwać powinny przerwy na karmienie na warunkach określonych w Kodeksie pracy.

Stażystka ma zatem prawo:

  • do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy,

  • jeżeli karmi więcej niż jedno dziecko - do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.

Przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie, na wniosek stażystki. Jednocześnie przy zatrudnieniu przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują, a jeżeli czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jedna przerwa na karmienie.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel