Opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat - udzielenie zwolnienia nauczycielowi

Opieka nad dzieckiem w wieku do 14 lat - udzielenie zwolnienia nauczycielowi

Dariusz Dwojewski

17.10.2016

Od 2 stycznia 2016 r. dni opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat mogą być wykorzystywane także w wymiarze godzinowym. Zmiana ta umożliwia korzystanie z tego zwolnienia przez część dnia pracy. Wątpliwości budzi sposób udzielania zwolnienia nauczycielom, których tylko część godzin pracy jest ewidencjonowana.

Opieka nauczyciela nad dzieckiem w wieku do 14 lat od 2016 roku

Od 2016 roku, nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia nauczyciel decyduje w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalane jest proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się przy tym w górę do pełnej godziny.

Nauczyciel może wnioskować o zwolnienie tylko w godzinach, w których prowadzi zajęcia

Ustawodawca nie wprowadzając odmiennych zasad udzielania przedmiotowego zwolnienia nauczycielom, przyznał tej grupie uprzywilejowaną pozycję.

Wybierając zwolnienie godzinowe, nauczyciel zyska bowiem więcej czasu wolnego gdyż rozliczeniu podlegają jedynie godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami oraz dodatkowe godziny (tzw. godziny karciane).

Jeżeli zatem nauczyciel złoży wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w wymiarze godzinowym, wskazując jedynie na godziny pensum, które ma do zrealizowania danego dnia, to dyrektor szkoły zobowiązany jest ten wniosek uwzględnić. Godziny opieki będą przy tym rozliczane w godzinach zegarowych, a nie według czasu trwania zajęć dydaktycznych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel