Odebranie odpoczynku w przewozach międzynarodowych okazjonalnych

Odebranie odpoczynku w przewozach międzynarodowych okazjonalnych

28.07.2015

Użytkownik serwisu zwrócił się do nas z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Jakie należy spełnić warunki przy wykonywaniu międzynarodowych okazjonalnych przewozów autokarem? Chodzi o odebranie odpoczynku po 12 okresach 24 godzinnych czyli o warunek odebrania po powrocie z takiego wyjazdu odpoczynku tygodniowego. Przepis art. 8 rozp. 561/2006 mówi, że po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z dwóch regularnych odpoczynków tygodniowych albo z regularnego odpoczynku i skróconego odpoczynku. Czy powyższe oznacza, że kierowca po np.: 1. 10 dniach pracy (przy spełnieniu oczywiście pozostałych warunków) może odebrać odpoczynek 45 godzin następnie pracuje 5 dni i odbiera znowu 45 godzin. 2. 10 dniach pracy odbiera 24 godziny odpoczynku, pracuje 5 dni i odbiera 45 godzin odpoczynku. 3. 10 dniach pracy musi JEDNOCZEŚNIE odebrać 45+45 godzin odpoczynku lub 45+24 godziny odpoczynku - pomimo, że w przepisie nie ma słowa "JEDNOCZEŚNIE" a zapis ten jest w zasadzie kopią ogólnych zasad odbierania odpoczynków tygodniowych?

Odpowiedź na pytanie zlecone przez klienta (nadtytuł)

Przyjmując za podstawę przedstawiony powyżej stan faktyczny: Po pierwsze należy zaznaczyć, iż w zakresie przedmiotowego przepisu istnieje różnica w zależności od trasy przejazdu, tj. czy mają zastosowanie przepisy umowy AETR, czy też rozp. 561/2006. Poniższa odpowiedź dotyczy tylko przepisów rozp. 561/2006.

Art. 8 ust. 6a rozp. 561/2006 (WE) stanowi, iż w drodze odstępstwa od zasad wykonywania odpoczynków tygodniowych, kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób zdefiniowaną w art. 2 ust. 1 pkt 4 rozp. 1073/2009 może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku.

Warunkiem skorzystania z tego odstępstwa jest:

  1. usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi,

  2. po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z:
    a) dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku albo
    b) jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa.Dodatkowo od 1 stycznia 2014 r. pojazd musi być wyposażony w tachograf cyfrowy, zaś w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach 22.00 do 6.00 pojazd musi prowadzić załoga kilkuosobowa lub gdy pojazd prowadzony jest prze jednego kierowcę nie po 4,5 godziny jazdy, ale po trzech godzinach jazdy musi zrobić wymaganą przerwę.

Oznacza to, iż nie wszyscy kierowcy mogą skorzystać z tego wyjątku, ponieważ wyłącznie dotyczy on kierowców autokarów turystycznych wykonujących międzynarodowy okazjonalny przewóz osób. Wobec tego nie mogą z niego skorzystać kierowcy przewożący rzeczy jak też kierowcy wykonujący usługi regularne lub co prawda okazjonalne lecz wyłącznie po terenie kraju.

Dodatkowo warunkiem koniecznym jest, aby przewóz taki trwał powyżej 24 godzin, przy czym często mylnie odnoszony jest co całego kursu, ponieważ przepis ten mówi, iż co najmniej 24 godziny usługa musi trwać poza terenem kraju, w którym ją rozpoczęto.

Przykładowo krajowy kierowca nie będzie mógł skorzystać z możliwości odbycia odpoczynku tygodniowego maksymalnie po 12 okresach dwudziestoczterogodzinnych w przypadku, gdy przewóz będzie trwał 40 godzin z czego np. 30 godzin będzie po terenie Polski.

Dodatkowo przepis stanowi, iż z odstępstwa można skorzystać wyłącznie podczas realizowania pojedynczej usługi okazjonalnej. Wobec tego kierowca realizujący np. dwie krótsze trasy nie będzie mógł z tego skorzystać. Ta przesłanka dodatkowo jest często mylona. Niewątpliwie bowiem celem wprowadzenia odstępstwa było zapewnienie ciągłości jednej usługi, tzn. żeby nie było konieczności przerywania wyjazdu turystycznego na odpoczynek tygodniowy zdecydowano, iż w przypadku długich wyjazdów turystycznych możliwe jest przełożenie w czasie odpoczynku tygodniowego.

Dodatkowo nie należy zapominać, iż z tego wyjątku skorzystać można wyłącznie po regularnym okresie odpoczynku tygodniowego zaś najpóźniej po 12 dwudziestoczterogodzinnych okresach należy wykorzystać niejako podwójny okres odpoczynku tygodniowego, tj. albo 2 regularne okresy odpoczynku (2 x 45 h = 90 h) albo regularny okres odpoczynku tygodniowego i skrócony okres odpoczynku tygodniowego (45 h + 24 h = 69 h).

W drugim przypadku wymagana jest rekompensata skrócenia poprzez jednorazowe udzielenie równoważnego okresu odpoczynku przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa. Oczywiście odpoczynek tygodniowy może zostać wykorzystany wcześniej np. po 10 okresach dwudziestoczterogodzinnych. Niezalenie jednak od okresu przesunięcia odpoczynku tygodniowego jeżeli nie zostanie on odebrany na ogólnych zasadach (tj. maks. 6 x 24h) należy stosować wszystkie wymogi określone w art. 6a rozp. 561/2006.

Dodać należy także, iż wskazany przepis umożliwiający przesunięcie w czasie odpoczynku tygodniowego nie ma wpływu na normy czasu pracy kierowców dotyczące dziennych (9h z możliwością wydłużenia 2 razy w tygodniu 10h), tygodniowych (56h) i dwutygodniowych (90h) okresów prowadzenia pojazdu, co oznacza, że przy najbardziej korzystnym rozłożeniu w czasie zadania przewozowego w ciągu maksymalnego okresu odstępstwa tj. 12 x 24 h kierowca może prowadzić pojazd nawet przez 96 godzin.

Nie należy także zapominać, iż chcąc przesunąć w czasie okres odpoczynku tygodniowego automatycznie kierowca ma mniejszą możliwość wykorzystania skróconych odpoczynków dziennych. Jak bowiem stanowi art. 8 ust. 4 rozp. 561/2006 kierowca może mieć najwyżej 3 skrócone dzienne odpoczynki (więcej niż 9 h, mniej niż 11h) pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. Tak więc niezależnie o jaki okres kierowca przesunie wykorzystywanie odpoczynku tygodniowego nie może zapominać, iż w okresie odstępstwa może wykonać odpoczynek dzienny skrócony maksymalnie 3 razy. Ograniczenie to nie będzie oczywiście dotyczyło kierowców pracujących w załogach, ponieważ w takim przypadku obowiązuje zasada 9 h odpoczynku w ciągu 30 godzinnego okresu rozliczeniowego.

Autorem odpowiedzi jest: 

Adam Janus, ekspert w zakresie transportu drogowego

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel