Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika socjalnego zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Michał Culepa

19.10.2016

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy należy się dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru etatu. Urlopu udziela się na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika socjalnego

Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w ośrodku pomocy społecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, jeżeli przepracował nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przysługuje raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

Jest to urlop wypoczynkowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy o urlopach wypoczynkowych, bowiem, zgodnie z art. 123 ustawy o pomocy społecznej, do pracowników socjalnych stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach samorządowych, a z kolei ustawa o pracownikach samorządowych w art. 43 ust. 1 odwołuje się do stosowania Kodeksu pracy w sprawach inaczej nieuregulowanych. Mowa jest o dodatkowym urlopie wypoczynkowym, a przepisy o pomocy społecznej nie zawierają odrębnych reguł udzielania takiego urlopu.

Urlop wypoczynkowy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w art. 154 § 1 kodeksu pracy, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Powyższe oznacza, że w danym roku kalendarzowym w którym pracownik socjalny nabył prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, pracownikowi socjalnemu przysługuje nie 20 lub 26 dni urlopu, ale odpowiednio: 30 albo 36 dni urlopowych. To zarazem oznacza, zgodnie z zasadą proporcjonalności urlopu w stosunku do wymiaru etatu, że pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu na 1/2 etatu, przysługuje łączny wymiar wydłużonego urlopu wynoszący odpowiednio:

  • 30 dni x 1/2 etatu = 15 dni lub

  • 36 dni x 1/2 etatu = 18 dni.

Ważne! 

Urlopu wypoczynkowego - jako łącznego urlopu „standardowego” i dodatkowego - udziela się pracownikowi niepełnoetatowemu wyłącznie na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel