Godziny karciane w roku szkolnym 2015/2016

Godziny karciane w roku szkolnym 2015/2016

Anna Trochimiuk

20.02.2016

W roku szkolnym 2015/2016 nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum powinien zrealizować 76 godzin karcianych, nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej 38 godzin. Godziny te nie będą ewidencjonowane w oddzielnych dziennikach. Aby usprawnić rozliczenia, warto wprowadzić kartę rozliczeniową, którą nauczyciel uzupełnia na bieżąco i zdaje na koniec danego semestru.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć zobowiązany jest realizować zajęcia dodatkowe w wymiarze:

 •   w szkołach podstawowych i gimnazjach − 2 godziny tygodniowo,

 • w szkołach ponadgimnazjalnych − 1 godziny tygodniowo.

Rok szkolny 2015/2016 - tygodnie bez ferii, dni wolne od pracy i przerwy w nauce

Zajęcia realizowane w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela powinny być rozliczane w okresach półrocznych, z wyłączeniem:

 • ferii zimowych i ferii letnich,

 • dni wolnych od pracy,

 • przerw w nauce określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Dniami wolnymi od pracy są:

 • 1 stycznia − Nowy Rok,

 • 6 stycznia − święto Trzech Króli,

 • pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,

 • 1 maja − święto państwowe,

 • 3 maja − Święto Narodowe 3 Maja,

 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,

 • Boże Ciało (4 czerwca 2015 r.),

 • 15 sierpnia − Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny,

 • 1 listopada − Wszystkich Świętych,

 • 11 listopada − Narodowe Święto Niepodległości,

 • 25 i 26 grudnia − pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

W roku szkolnym 2015/2016 odliczymy:

 • 11 listopada 2015 r.,

 • 1 stycznia 2016 r.,

 • 6 stycznia 2016 r.,

 • 3 maja 2016 r.,

 • 26 maja 2016 r.
  Razem 5 dni.

Przerwy w szkołach:

 • zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 31 grudnia lub od 22 grudnia do 31 grudnia, jeżeli 22 grudnia wypada w poniedziałek,

 • ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego,

 • wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,

 • ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się 31 sierpnia.

W roku szkolnym 2015/2016 z tytułu przerw świątecznych i ferii odliczamy:

 • 9 dni zimowej przerwy świątecznej (22−31 grudnia 2015 r.),

 • 14 dni ferii zimowych,

 • 6 dni przerwy wiosennej świątecznej (24−29 marca 2016 r.).
  Razem 29 dni.

Przy obliczeniach uwzględniamy okres zajęć dydaktycznych 1 września 2015 r. − 24 czerwca 2016 − łączna liczba dni 292. Suma odliczeń wynosi: (5 + 29) = 34 dni. Zatem (292 − 29) : 7 = 37,5, po zaokrągleniu 38 tygodni.

W roku szkolnym 2015/2016 do planowania rocznej liczby godzin karcianych należy przyjąć 38 tygodni. Oznacza to, że nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum powinien zrealizować w skali całego roku szkolnego 76 godzin karcianych, nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej zaś 38 godzin.

Ważne! 

Liczbę godzin karcianych do realizowania zmniejsza niezdolność do pracy nauczyciela, czyli zwolnienie lekarskie. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy wymiar dodatkowych zajęć ulega obniżeniu o 1 godzinę (lub 2 godziny) za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy, w półrocznym okresie rozliczeniowym.

 

Rok szkolny 2015/2016 – rozliczanie godzin karcianych

Od roku szkolnego 2014/2015 zajęcia prowadzone w ramach tzw. godzin karcianych są odnotowywane w dzienniku zajęć świetlicowych oraz dzienniku innych zajęć, a nie w odrębnym dzienniku godzin karcianych jak dotychczas.

Chcąc usprawnić weryfikację godzin karcianych zrealizowanych przez nauczyciela w danym semestrze, warto wprowadzić kartę rozliczeniową, którą nauczyciel uzupełnia na bieżąco i zdaje na koniec danego semestru.

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna Trochimiuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel