Czas pracy pracownika młodocianego

Czas pracy pracownika młodocianego

22.06.2015

Pracownicy młodociani zatrudniani są na odmiennych warunkach niż pracownicy pełnoletni, a czas ich pracy podlega ograniczeniu. Ograniczenie to jest elementem szczególnej ochrony pracowników młodocianych. Od zasad regulujących czas pracy tej grupy zawodowej nie istnieją żadne wyjątki. Ich naruszenie naraża pracodawcę na kary, jakie może na niego nałożyć inspektor pracy PIP w przypadku kontroli.

Wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego

Pracodawca ma obowiązek ustalenia wymiaru i rozkładu czasu pracy młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy. Przy ich ustalaniu trzeba uwzględnić tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych.

Ustalając wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, pracodawca musi uwzględnić następujące zasady:

  • tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godz.,

  • w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godz.,

  • wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godz. na dobę i 35 godz. w tygodniu.

Ważne! 

Przy wykonywaniu innych prac, dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godz. (także przy pracach lekkich), a w wieku powyżej 16 lat – 8 godz. na dobę.

Powyższe reguły dotyczą także przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. W związku z tym, przed zatrudnieniem młodocianego, pracodawca ma obowiązek uzyskania od danego młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu u innego pracodawcy.

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach.

Przerwy w pracy młodocianego

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godz., pracodawca ma obowiązek udzielić mu trwającej 30 min przerwy wliczanej do czasu pracy.

Młodocianego bezwzględnie nie można zatrudnić w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, nawet gdyby wyraził na to zgodę. Pora nocna dla młodocianego przypada między godz. 22.00 a 6.00.

Ważne! 

W przypadku zatrudnienia młodocianego na podstawie przepisów rozporządzenia o wyjątkach w zatrudnianiu młodocianych pora nocna przypada między godzinami 20.00 a 6.00.

Prawo nie zabrania zatrudniania młodocianych w systemie pracy zmianowej, w tym na II zmianie, pod warunkiem że godziny pracy młodocianego nie będą obejmowały ustalonej u danego pracodawcy pory nocnej.

Obowiązek zapewnienia odpoczynku młodocianemu

Pracodawca, ustalając rozkład czasu pracy młodocianego, powinien uwzględnić również obowiązek zapewnienia mu:

  • nieprzerwanej przerwy w pracy, nie krótszej niż 14 godz. i obejmującej porę nocną,

  • w każdym tygodniu nieprzerwanego 48-godzinnego odpoczynku obejmującego niedzielę.

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna M. Błażejczyk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel