Świadectwo pracy za umowy sprzed 1 stycznia 2017 r. – do 30 czerwca 2017 r.

Świadectwo pracy za umowy sprzed 1 stycznia 2017 r. – do 30 czerwca 2017 r.

Czerwiec 2017 r. jest ostatnim miesiącem, w którym pracodawca może wystawić świadectwo pracy za umowy terminowe zakończone przed dniem 1 stycznia 2017 r.  Sprawdź zastosowanie nowych zasad dotyczących wystawiania świadectw na przykładach z praktyki.

Od 1 stycznia 2017 r. zasadą jest, że świadectwo pracy wydawane jest w sytuacji, gdy pracodawca ewidentnie kończy zatrudnianie pracownika (co najmniej na dłuższy czas albo definitywnie). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca musi bowiem niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Wydane w takim przypadku świadectwo pracy ma dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa.

Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu siedmiu dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, pracodawca musi wydać pracownikowi świadectwo wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Powyższe zmiany dotyczą jednak:

  • umów terminowych, które są zawierane począwszy od 1 stycznia 2017 r. albo trwały w tym dniu oraz

  • umów zawartych na czas nieokreślony.

Natomiast jeśli chodzi o umowy terminowe zakończone przed 1 stycznia 2017 r., świadectwo pracy za nie trzeba wydać w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie wydawania świadectw pracy – czyli do 30 czerwca 2017 r.

Kiedy świadectwo pracy do 30 czerwca, a kiedy nie? Przedstawiamy 10 przykładów zastosowania nowych zasad w praktyce.

Przykład 1. Kilka umów, pierwsza po 1 stycznia 2017 r.

Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 lutego 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. Bezpośrednio po niej zawarły umowę na czas nieokreślony.

Świadectwo pracy za obie umowy należy wydać po zakończeniu umowy na czas nieokreślony (oczywiście pod warunkiem, że strony nie będą już kontynuować współpracy).

Przykład 2. Kilka umów, pierwsza na przełomie 2016 i 2017 r.

Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Bezpośrednio po niej zawarły umowę na czas określony od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., a następnie od 2 września 2017 r. zawrą umowę na czas nieokreślony.

Świadectwo pracy za wszystkie te umowy należy wydać dopiero po zakończeniu umowy na czas nieokreślony.Identyczna sytuacja wystąpiłaby w przypadku gdy po wspomnianej umowie na okres próbny strony od razu zwarłyby umowę na czas nieokreślony.

Przykład 3. Umowa na zastępstwo

Strony zawarły umowę na okres próbny od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r. Po niej podpisały umowę na zastępstwo nieobecnego pracownika – na czas jego nieobecności (bez podawania daty końcowej).

Świadectwo za obie umowy należy wydać po zakończeniu umowy na zastępstwo, czyli – jeśli strony nie wypowiedzą umowy wcześniej – po powrocie osoby zastępowanej (chyba że strony w ciągu siedmiu dni od zakończenia tej umowy zawrą inną umowę).

Przykład 4. Dłuższa przerwa między umowami

Strony zawierają kolejno umowy:
- na okres próbny od 1 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.,
- na czas określony od 3 marca do 30 listopada 2017 r.,
- na czas określony od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i
- na czas nieokreślony od 1 stycznia 2019 r.

Za dwie pierwsze umowy świadectwo trzeba wydać po 30 listopada 2017 r., gdyż między drugą a trzecią umową jest przerwa dłuższa niż siedem dni. Za dwie ostatnie umowy świadectwo należy wydać po zakończeniu umowy na czas nieokreślony.

Przykład 5. Umowa terminowa zakończona przed 1 stycznia 2017 r.

Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 września do 30 listopada 2016 r. Po niej zawarły umowę na czas nieokreślony.

Przepisy przejściowe przesądzają, że świadectwo za umowę na okres próbny trzeba wydać w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie zmian, czyli do 30 czerwca 2017 r. (gdyby nadal obowiązywały dawne zasady, świadectwo trzeba byłoby wydać po 24 miesiącach od zawarcia umowy na okres próbny, czyli do 31 sierpnia 2018 r.).

Przykład 6. Umowa terminowa zakończona przed 1 stycznia 2017 r., po niej kolejna umowa terminowa

Strony zawarły umowę na okres próbny od 1 września do 30 listopada 2016 r. Po niej zawarły umowę na czas określony na rok – od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Później zawrą umowę na czas nieokreślony.

Przepisy przejściowe nakazują wydać świadectwo za umowę na okres próbny (jako umowę terminową zakończoną w starym stanie prawnym) do 30 czerwca 2017 r. Natomiast świadectwo za pozostałe dwie umowy trzeba będzie wydać po zakończeniu umowy na czas nieokreślony.

Przykład 7. Kilka umów terminowych zakończonych przed i po 1 stycznia 2017 r.

Strony zawierają kolejno umowy:
- na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca 2016 r.,
- na czas określony od 1 kwietnia do 30 listopada 2016 r.,
- na czas określony od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r.
- na czas nieokreślony od 1 grudnia 2017 r.

Świadectwo pracy za pierwsze dwie umowy (jako zakończone przed 1 stycznia 2017 r.) należy wydać do 30 czerwca 2017 r. Natomiast świadectwo za pozostałe dwie umowy (ostatnią terminową i bezterminową) należy wydać po zakończeniu ostatniej z nich.

Uwaga: świadectwo wydaje się tylko za umowy nieobjęte poprzednim świadectwem pracy. Jeśli więc z jakichkolwiek powodów pracodawca wydał już świadectwo np. za umowę na okres próbny, to do 30 czerwca 2017 r. musi już wydać świadectwo tylko za umowę na czas określony zakończoną 30 listopada 2016 r. Jeśli zaś i za tę umowę wydał już świadectwo np. w grudniu 2016 r., wówczas w czerwcu 2017 r. nie musi już wydawać żadnego świadectwa.

Przykład 8. Dawna umowa terminowa, po niej nowa na przełomie 2016 i 2017 r.

Strony zawarły umowy:
- na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.
- na czas określony od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r.|
Następnie podpisały umowę na czas nieokreślony.

Świadectwo pracy za umowę na okres próbny należy wydać do 30 czerwca 2017 r., a za dwie pozostałe umowy – po zakończeniu umowy na czas nieokreślony (gdyby nadal obowiązywały stare przepisy, to za dwie pierwsze umowy – jako terminowe – świadectwo trzeba byłoby wydać 31 marca 2017 r.).

Przykład 9. Pierwsza umowa do końca 2016 r., druga od początku 2017 r.

Strony zawierają umowy:
- na okres próbny od 1 października do 31 grudnia 2016 r.,
- na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
- na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
- na czas nieokreślony od 1 stycznia 2019 r.

Za umowę na okres próbny należy wydać świadectwo najpóźniej 30 czerwca 2017 r. Za pozostałe umowy terminowe i bezterminową świadectwo wydaje się po zakończeniu umowy na czas nieokreślony.

Przykład 10. Umowy trwające równolegle

Strony zawarły umowę na czas określony od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Jednocześnie zawarły umowę równoległą – na inny rodzaj pracy – od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Świadectwo za pierwszą z umów należy wydać 31 grudnia 2017 r., chyba że strony będą kontynuowały równoległe zatrudnienie.

Niekiedy musimy wpisać urlop z roku ustania zatrudnienia

W przypadku gdy w czerwcu 2017 r. będziemy wydał świadectwo za umowy terminowe zakończone w 2016 roku lub we wcześniejszych latach, wówczas musi rozliczyć się w takim świadectwie z urlopu z ostatniego roku obowiązywania ostatniej umowy objętej świadectwem. Wskazuje w nim więc wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Podstawa prawna: 
  • art. 97 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.),

  • art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Słowa kluczowe:
świadectwo pracy

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel