Nawiązanie stosunku pracy może przypadać na dzień wolny

Nawiązanie stosunku pracy może przypadać na dzień wolny

Marcin Dawidziuk

26.04.2016

Nie ma przeciwwskazań, by w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy wskazać dzień ustawowo wolny od pracy (np. 1 lub 3 maja), niezależnie od tego, że pracownik faktycznie przystąpi do wykonywania pracy w późniejszym terminie.

Jak określić termin nawiązania stosunku pracy?

Z chwilą nawiązania stosunku pracy powstają po stronie pracodawcy i pracownika prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Prawidłowe określenie daty nawiązania stosunku pracy ma więc dla stron stosunku pracy istotne znaczenie praktyczne.

  Zgodnie z Kodeksem pracy, dzień zawarcia umowy o pracę i dzień nawiązania stosunku pracy nie muszą się ze sobą pokrywać. Na rozróżnienie tych terminów wyraźnie wskazuje art. 26 k.p. W zależności bowiem od poczynionych przez strony ustaleń, stosunek pracy nawiązuję się:

  • z dniem, w którym została zawarta umowa o pracę albo

  • z dniem określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, który strony same określiły przy zawieraniu umowy.

Nawiązanie stosunku pracy a dzień faktycznego rozpoczęcia pracy

Nawiązanie stosunku pracy w dacie określonej w umowie jako data rozpoczęcia pracy następuje niezależnie od tego, czy pracownik przystąpił do wykonywania pracy czy też nie. Termin rozpoczęcia pracy (jako jeden z elementów umowy o pracę, z którym prawo wiąże skutek w postaci nawiązania stosunku pracy) nie zawsze musi być przy tym tożsamy z dniem, w którym pracownik faktycznie przystąpił do wykonywania pracy.

Przykładowo, do nawiązania stosunku pracy może dojść w piątek 3 maja 2013 r., niezależnie od tego, że pracownik przystąpi do wykonywania pracy dopiero w najbliższym dniu, będącym dla niego zgodnie z harmonogramem dniem roboczym (np. w poniedziałek 6 maja).

Ważne! 

Stosunek pracy może się nawiązać w każdym dniu, a więc zarówno w dniu pracy, jak i w dniu wolnym od pracy (niedziela, święto, dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy).

Od nawiązania stosunku pracy – 7 dni na złożenie ZUS ZUA

Jednym z obowiązków pracodawcy jest określony w art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych. Termin ten wynosi 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia.

W przypadku pracownika będzie to dzień nawiązania stosunku pracy, czyli:

  • dzień zawarcia umowy, lub

  • dzień określony w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy (nawet jeśli w tym dniu pracownik faktycznie nie wykonywałby pracy).

Od tego dnia dana osoba staje się pracownikiem i podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.

Jeżeli zatem strony stosunku pracy określiły w umowie o pracę jako termin nawiązania stosunku pracy np. 1 maja, 7-dniowy termin na zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia biegnie od tego dnia.

Podstawa prawna: 
  • art. 26 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),

  • art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).

Autorem odpowiedzi jest: 

Marcin Dawidziuk

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel