System czasu pracy handlowca - równoważny czy zadaniowy

System czasu pracy handlowca - równoważny czy zadaniowy

Joanna Suchanowska

12.01.2016

W systemie równoważnym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie określa pracownikowi odgórnie godzin pracy, lecz zadania, do wykonania których będzie on zobowiązany.

System równoważny czasu pracy

W systemie równoważnym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Jest on równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. W uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 3 miesięcy.

System równoważnego czasu pracy dopuszcza możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy pracowników maksymalnie do 12 godzin. Pracodawca może jednak powierzać pracownikom pracę w niższym wymiarze, np. 10 godzin dziennie. Musi jedynie pamiętać, iż pomimo przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy nie ulega zmianie tygodniowy wymiar czasu pracy pracowników, który wynosi przeciętnie 40 godzin.

Zadaniowy system czasu pracy

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie określa pracownikowi odgórnie godzin pracy, lecz zadania, do wykonania których będzie on zobowiązany.

Zadaniowy system czasu pracy zakłada bowiem wyznaczanie zadań pracownikom w taki sposób, aby można je było wykonać w normalnym czasie pracy, tj. przez przeciętnie 40 godzin w tygodniu i 8 godzin dziennie.

W ramach zadaniowego systemu czasu pracy o rozkładzie swojego czasu pracy decyduje samodzielnie pracownik. Tym samym pracodawca nie ma też obowiązku tworzenia harmonogramu jego czasu pracy. W rezultacie pracownik może elastycznie kształtować długość dnia pracy, a nawet liczbę dni pracy.

Przykładowo, pracownik może świadczyć w danym tygodniu pracę przez 4 dni po 10 godzin, a w innym przez 5 dni po 8 godzin, jeżeli tylko o takim układzie dni i godzin pracy zadecydował samodzielnie.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel