Równoważny system czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

Równoważny system czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

Dariusz Dwojewski

29.07.2015

Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym są sztywne co zasadniczo wyklucza obejmowanie ich równoważnym systemem czasu pracy. System taki można wprowadzić do tych pracowników, jeśli są zatrudnieni przy pilnowaniu mieniu, albo sami o to wystąpią, a lekarz wyrazi zgodę.

Równoważny system czasu pracy - zasady

System równoważnego czasu pracy może być stosowany jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją. System ten dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Oznacza to, że w ramach równoważnego systemu czasu pracy dopuszczalne jest przekroczenie dobowej normy czasu pracy powyżej 8 godzin, co rekompensowane jest jej skróceniem w innych dniach danego okresu rozliczeniowego.

Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym został uregulowany w sposób odrębny. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

7 godzin na dobę – 2 wyjątki od zasady

Odstępstwo od zasady dotyczącej dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy dopuszczalne jest w dwóch przypadkach:

  • osoby zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

  • na wniosek osoby zatrudnionej, o ile lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Powyższe oznacza, że równoważnym systemem czasu pracy, w którym przekroczona będzie 7-godzinna norma czasu pracy, mogą być objęci pracownicy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym zatrudnieni przy pilnowaniu mienia (np. dozorcy). Inni pracownicy ze stopniem niepełnosprawności mogą być zatrudnieni w ramach tego systemu czasu pracy, jeśli złożą stosowny wniosek, a lekarz wyrazi na to zgodę. Koszty badań lekarskich ponosi w tym wypadku pracodawca.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel