Ustalenie godzin trwania niedzieli w firmach zatrudniających kierowców

Ustalenie godzin trwania niedzieli w firmach zatrudniających kierowców

28.05.2015

Ustawodawca definiuje niedzielę jako 24 kolejne godziny poczynając od godziny 6:00 w tym dniu. Oznacza to, że wobec braku ingerencji pracodawcy w godziny trwania doby niedzielnej, niezależnie od przyjętego rozkładu i wynikającego z niego układu dób pracowniczych, zawsze będzie ona trwała od 6:00 w niedzielę, do 6:00 w poniedziałek. Rozwiązanie to nie jest korzystne dla firm zatrudniających kierowców, z uwagi na odrębną od kodeksowej definicję tygodnia.

Kierowcy - godziny trwania niedzieli

W przypadku kierowców tydzień to okres pomiędzy godziną 0:00 w poniedziałek, a godziną 24:00 w niedzielę, a nie kolejne 7 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. Problem polega na tym, że tygodnie mogą przypadać na przełomie okresów rozliczeniowych, co komplikuje planowanie i rozliczanie takiej pracy.

Przyjmując kodeksowe godziny trwania niedzieli, podobny problem wystąpi w przypadku tego dnia wolnego, gdyż zawsze będzie on przypadać na dwa kolejne tygodnie. Okres od 6:00 do 24:00 w niedzielę występuje jeszcze w ramach kończącego się tygodnia, a godziny od 0:00 do 6:00, przypadające w astronomicznej dobie poniedziałkowej, podlegają wliczeniu do kolejnego tygodnia.

Ma to istotne znaczenie praktyczne, gdyż pomimo dopuszczenia przez ustawodawcę niedzielnej pracy w transporcie i komunikacji oraz braku obowiązku udzielania kierowcom odpoczynków tygodniowych w tym dniu, niedziele są zwyczajowo przeznaczane na taki odpoczynek. Warto również pamiętać, że ustawodawca nie wyłączył wobec kierowców obowiązku udzielania co najmniej 1 wolnej niedzieli na każde 4 tygodnie, więc znajduje ona zastosowanie wobec tych pracowników.

Kierowcy - jak ustalić godziny trwania niedzieli

Z tego względu w interesie pracodawcy zatrudniającego kierowców, leży dostosowanie godzin trwania niedzieli do rytmu pracy zakładu. Prawidłowa regulacja powinna gwarantować, że kierowcy nie będą wykonywać pracy w dobie niedzielnej z uwagi na szczególne zasady jej rekompensaty.

Podstawową formą jest oddanie pracownikowi dnia wolnego w okresie 6 dni poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, względnie do końca okresu rozliczeniowego. Co istotne obowiązek oddania dnia wolnego wystąpi niezależnie od liczby godzin niedzielnej pracy, więc może mieć to miejsce również w przypadku wezwania pracownika do zakładu np. na 1 godzinę. Jeśli oddanie dnia wolnego przed końcem okresu rozliczeniowego okaże się niemożliwe, za każdą godzinę niedzielnej pracy kierowcy należy się 100% dodatek do normalnego wynagrodzenia.

Wszystko to przemawia za unikaniem polecania pracy w wolne niedziele, w czym pomocnym będzie określenie dogodnych dla pracodawcy godzin trwania tej doby. W tym celu powinien on wprowadzić odpowiednie postanowienia do układu zbiorowego pracy lub regulaminu pracy.

W przypadku zakładów zatrudniających mniej niż 20 pracowników, które nie mają obowiązku wprowadzać regulaminu pracy i nie są związane postanowieniami układu zbiorowego pracy, kwestię tę należy uregulować w wydawanym przez pracodawcę obwieszczeniu o czasie pracy. Warto przy tym pamiętać, aby doba niedzielna obejmowała co najmniej całą porę dzienną przypadającą na ten dzień, gdyż tego wymaga cel przepisów ograniczających dozwolone przypadki niedzielnej pracy, wprowadzających szczególne zasady jej rekompensaty oraz nakazujących udzielanie pracownikom wolnej niedzieli z określoną częstotliwością.

Autorem odpowiedzi jest: 

Karol Lankamer, prawnik, były pracownik PIP, wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej „Pogotowie kadrowe - Lankamer-Prasołek” sp. j.

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel