Rozliczenie dyżuru handlowca pełnionego w sobotę

Rozliczenie dyżuru handlowca pełnionego w sobotę

Tomasz Wardach

23.06.2015

Pracodawca decyduje, kiedy polecić pracownikowi dyżur. Za dyżur w sobotę, będącą dla handlowca dniem wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, należy udzielić mu innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Handlowiec nie może odmówić pełnienia dyżuru

Dyżur jest okresem, poza normalnymi godzinami pracy, w którym pracownik nie świadczy pracy, chociaż pozostaje w gotowości do jej wykonywania, czyli podjęcia swoich obowiązków w razie, gdy zajdzie taka potrzeba.

Polecenie pełnienia dyżuru musi być zgodne z zakresem obowiązków i umową o pracę handlowca. W takim przypadku pracownik taki nie może odmówić pełnienia dyżuru. Jest to bowiem jeden z obowiązków pracowniczych, mimo że pełniony poza normalnymi godzinami pracy wynikającymi z harmonogramu czasu pracy. Celem dyżuru jest bowiem oczekiwanie na ewentualne wykonywanie pracy w razie, gdy zachodzą okoliczności tego wymagające.

Pracodawca decyduje, kiedy poleci dyżur handlowcowi

Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują żadnych przesłanek dopuszczalności polecania przez pracodawcę pełnienia dyżuru. Z uwagi na to, że dyżur jest elementem organizacji pracy, kwestia ta jest pozostawiona decyzji pracodawcy, który w tym względzie kieruje się koniecznością zabezpieczenia ewentualnych potrzeb związanych z wykonywaniem pracy, która nie jest z góry założona i stanowi okoliczność niepewną.

Przepisy powszechnie obowiązującego prawa pracy nie określają również w jakim trybie może być wydane polecenie pełnienia dyżuru. Ta kwestia może być przedmiotem regulacji aktów wewnątrzzakładowych (układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, obwieszczenie) oraz przewidywać m.in. z jakim wyprzedzeniem pracownik działu handlowego ma być powiadomiony o pełnieniu dyżuru.

Kiedy czas dyżuru handlowca zaliczamy do czasu pracy

Czas dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Oznacza to, że czas dyżuru jest wliczany do czasu pracy tylko wówczas, gdy handlowiec podczas dyżuru faktycznie wykonywał pracę.

Konsekwencją tego jest to, że tylko w sytuacji wykonywania pracy podczas dyżuru, gdy spowoduje ona przekroczenie norm czasu pracy (dobowej, przedłużonej dobowej, jak i tygodniowej), praca ta stanowić będzie pracę w godzinach nadliczbowych ze wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami. Praca taka będzie rekompensowana dodatkiem do wynagrodzenia lub czasem wolnym oraz wliczana do rocznego limitu godzin nadliczbowych wynoszącego 150, uwzględniana w łącznym 48-godzinnym tygodniowym czasie pracy w okresie rozliczeniowym.

Dyżur handlowca poza domem rozlicza się inaczej

W przypadku dyżuru pełnionego w innym miejscu niż w domu za czas takiego dyżuru pracownikowi działu handlowego przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Rekompensata ta przysługuje niezależnie od tego w jakim dniu tygodnia oraz w jakiej porze dyżur był pełniony (czy pełnił dyżur w dzień powszedni, w niedzielę, święto, dzień wolny od pracy w 5-dniowym tygodniu pracy czy w nocy).

Gdy podczas dyżuru handlowiec świadczył pracę, godziny wykonywania pracy należy wliczyć do czasu pracy, za które przysługuje wynagrodzenie. A jeżeli praca ta spowoduje przekroczenie norm czasu pracy, będą one stanowiły godziny nadliczbowe. W takiej sytuacji pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia za te godziny należy wypłacić dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych lub udzielić czasu wolnego.

Dyżur pracownika działu handlowego w sobotę

Natomiast w sytuacji, gdy praca jest wykonywana podczas dyżuru, który ma miejsce w dniu wolnym od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy, będzie ona rekompensowana na zasadach określających sposób rekompensaty za pracę w takim dniu wolnym. Oznacza to, że pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia innego dnia wolnego od pracy, w okresie rozliczeniowym, w terminie uzgodnionym z handlowcem.

Autorem odpowiedzi jest: 

Tomasz Wardach

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel