Praca nauczyciela w weekend podczas dni otwartych szkoły

Praca nauczyciela w weekend podczas dni otwartych szkoły

28.05.2015

Uczestniczenie w zadaniach realizowanych poza godzinami pensum należy zaliczyć do obowiązków, które nauczyciel wykonuje w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy, pod warunkiem że te zajęcia i czynności wynikają z zadań statutowych szkoły. Natomiast praca nauczyciela w weekend, który jest dniami wolnymi dla nauczyciela, zobowiązuje dyrektora do udzielenia mu innego dnia wolnego, ewentualnie zapłaty wynagrodzenia.

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone w weekend

Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone w dniu wolnym od pracy lub za pracę w święto przypadające poza dwoma dniami w tygodniu wolnymi od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nauczycielowi przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową, a za pracę w święto ze 100% dodatkiem. Co należy rozumieć pod pojęciem „szczególnie uzasadnione przypadki”? Są to sytuacje, w których nieobecność nauczyciela w związku z udzieleniem mu dnia wolnego miałaby w sposób szczególny zakłócić pracę szkoły.

Z wykonywaniem pracy w weekend na rzecz dni otwartych może być jednak pewien problem praktyczny, związany z realizacją zadań, które da się zaliczyć do „zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”. Otóż sama organizacja dni otwartych nie zalicza się ani do zajęć opiekuńczych, ani dydaktycznych, ani też wychowawczych. Natomiast jeżeli w ramach tych zadań organizowane są występy uczniów szkoły czy ich udział w dniach otwartych, wtedy taka praca będzie mogła być zaliczona chociażby do zajęć opiekuńczych. W przeciwnym razie nauczycielowi nie należy się dzień wolny.

Od typu pracy wykonanej w sobotę i niedzielę zależy to, czy nauczyciel otrzyma dodatkowy dzień wolny od pracy lub nie.

Termin oddania dnia wolnego za pracę nauczyciela w sobotę lub niedzielę

Decyzję odnośnie terminu oddania dnia wolnego za pracę w weekend, podejmuje dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem. Za prawidłowe należy uznać udzielenie takiego dnia w pierwszym możliwym do uzgodnienia przez dyrektora szkoły i nauczyciela terminie. Za pracę w dniu wolnym nauczyciel powinien dostać cały dzień wolny, nawet jeżeli pracował tylko kilka godzin.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel