Wolne godziny - przydział dodatkowych godzin nauczycielom

Wolne godziny - przydział dodatkowych godzin nauczycielom

Michał Kowalski

25.07.2016

Wolne godziny, które powstają w trakcie roku szkolnego, dyrektor powinien rozdysponować zgodnie z panującymi zasadami, pamiętając, że najpierw trzeba dopełnić etaty pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania, którym ograniczono zatrudnienie. Nie można również zapomnieć, że przydział godzin powinien nastąpić wyłącznie w ramach kwalifikacji nauczyciela.

Dodatkowe godziny dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, którym ograniczono zatrudnienie

W pierwszej kolejności dyrektor powinien przydzielić dodatkowe godziny nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania, którym ograniczono zatrudnienie i w ten sposób dopełnić ich etat. Stan ograniczenia zatrudnienia ma bowiem charakter tymczasowy i może trwać tylko wtedy, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Dodatkowe godziny dla nauczycieli pełnoetatowych lub nowy etat

W drugiej kolejności dyrektor może rozdysponować wolne godziny pomiędzy nauczycieli pełnoetatowych, przydzielając je w formie godzin ponadwymiarowych.

Możliwe jest również utworzenie dodatkowych etatów i zatrudnienie nowych nauczycieli. Tu jednak trzeba mieć na względzie, że nowo zatrudnionego nauczyciela trudniej zwolnić niż pozbawić dotychczasowego godzin ponadwymiarowych.

Wolne godziny wynikające z nieobecności nauczyciela – doraźne zastępstwo

Wolne godziny wynikające z nieobecności nauczyciela zwykle przydziela się w formie godzin doraźnych zastępstw. Powinny być one tak zorganizowane, by minimalizowały negatywne skutki nieobecności nauczyciela i nie kolidowały z podstawowymi zadaniami nauczycieli, którym zlecono realizację zastępstw.

Przydział dodatkowych godzin w ramach kwalifikacji nauczyciela

Przydział godzin powinien nastąpić wyłącznie w ramach kwalifikacji nauczyciela. A zatem jeżeli nauczyciel, któremu ograniczono zatrudnienie, nie ma wymaganych kwalifikacji, jego etat nie może być zwiększony.

Wolne godziny można wówczas przydzielić innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje, nawet w formie godzin ponadwymiarowych, jak również można zatrudnić nowych nauczycieli posiadających pożądane kwalifikacje. Możliwość dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć powinna być oceniana wyłącznie w zakresie jego kwalifikacji.

Ważne! 

Żadna z powyższych regulacji nie ma zastosowania w przedszkolach niepublicznych, gdyż w placówkach tych zatrudnienie nauczycieli podlega w pełni regulacji Kodeksu pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Kowalski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel