Rozliczenie wymiaru czasu pracy pracownika zgodnie z harmonogramem czasu pracy

Rozliczenie wymiaru czasu pracy pracownika zgodnie z harmonogramem czasu pracy

21.12.2015

Klient zwrócił się do nas z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Ze względu na specyfikę firmy nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić godzin pracy na poszczególny dzień. Na przykład w poniedziałek pracują pracownicy 6 godz., a według harmonogramu powinni 10 godz.; wtorek 7 godz., a powinni 9 godz.; środa pracują 9 godz., a powinni 6 godz.; czwartek 10 godz., a powinni 8 godz.; piątek 6 godz., a powinni według harmonogramu 7 godz. W firmie stosujemy równoważny system czasu pracy. Norma tygodniowa wynosi 40 godz. W środę i czwartek jest przekroczona norma czasu pracy dobowa, natomiast pozostałe dni norma czasu pracy jest niedopracowana.
Proszę o wyjaśnienie jak powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie czasu pracy. Bardzo proszę o zaprezentowanie rozwiązania na przykładzie.

Odpowiedź na pytanie zlecone przez klienta

Przyjmując za podstawę przedstawiony powyżej stan faktyczny: Punktem wyjścia dla rozliczania czasu pracy pracownika jest sporządzony na dany okres rozliczeniowy harmonogram czasu pracy. Faktyczna praca pracowników w poszczególnych dniach okresu rozliczeniowego powinna być zatem rozliczana zgodnie harmonogramem.

Pracownik nie wypracował obowiązującego go wymiaru czasu pracy

Na pracodawcy ciąży obowiązek zatrudniania pracowników w określonym dla nich wymiarze czasu pracy oraz organizowanie ich pracy w taki sposób, aby wypracowywali obowiązujących ich dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy. Niewypracowanie przez pracownika obowiązującego go wymiaru czasu pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie może zatem powodować dla niego negatywnych konsekwencji.

W sytuacji, gdy pracownik przepracował mniejszą liczbę godzin pracy niż określona w harmonogramie czasu pracy, za godziny stanowiące różnice pomiędzy dobowym wymiarem czasu pracy a liczbą faktycznie przepracowanych danego dnia godzin powinien otrzymać wynagrodzenie przestojowe.

Pracownik miał zaplanowaną w poniedziałek pracę na 10 godzin. Jednakże pracodawca zapewnił mu pracę jedynie na 6 godzin i następnie zwolnił do domu. Rozliczając czas pracy tego pracownika w tym dniu pracodawca powinien zaewidencjonować 6 godzin jego faktycznej pracy oraz 4 godziny, za które pracownikowi należy się wynagrodzenie przestojowe.
Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje bowiem wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Pracownik wykonywał pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Taką dodatkową pracę pracodawca powinien zrekompensować pracownikowi albo czasem wolnym od pracy, albo wynagrodzeniem powiększonym o 50% lub 100%  dodatek do wynagrodzenia.

Jeżeli zatem praca pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy w danym dniu została zaplanowana na 6 godzin, lecz pracownik faktycznie przepracował 9 godzin, za 1 godzinę pracy nadliczbowej powinien otrzymać od pracodawcy wynagrodzenie za pracę wraz z 50% dodatkiem.

Rozliczając pracę pracownika pracodawca powinien zatem zaewidencjonować 6 godzin jego normalnej pracy oraz 3 godziny pracy nadliczbowej.

Przykład rozliczenia czasu pracy pracownika

Rozliczenie czasu pracy pracownika opisanego w pytaniu może wyglądać następująco:

 

Pon.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Nd.

Planowany czas pracy

10

9

6

8

7

W

W

Godziny faktycznie przepracowane

6

7

9

10

6

-

-

Godziny niedopracowane do pełnego dobowego wymiaru

4

2

-

-

1

-

-

Godziny nadliczbowe

-

-

1

2

-

-

-

 

Pracownik faktycznie przepracował zatem 38 godzin. Pomimo iż nie wypracował tygodniowej normy czasu pracy, otrzyma de facto wynagrodzenie takie, jakie otrzymałby, gdyby wykonywał pracę w pełnym tygodniowym wymiarze czasu pracy. Otrzyma dodatkowo rekompensatę za 3 godzin nadliczbowych powstałych z przekroczenia dobowego wymiaru czasu pracy. 

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Stępniak

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel