Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają święta

Rozliczanie godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają święta

Agnieszka Kosiarz

03.03.2016

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane. Wynagrodzenie wypłacane jest w ostatnich dniach miesiąca. Szczegółowe zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach kiedy przypadają święta powinien określić organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – zasady ogólne

Godzina ponadwymiarowa to godzina realizowana przez nauczyciela ponad określony dla niego obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Godziny takie przydzielane są nauczycielowi w szczególnych przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Za każdą zrealizowaną przez nauczyciela godzinę ponadwymiarową przysługuje wynagrodzenie wypłacane według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Wynagrodzenie za składniki płacy nauczycielskiej, których wysokość może być ustalona na podstawie już wykonanych prac (w tym za godziny ponadwymiarowe) wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu - w ostatnim dniu miesiąca.

Z powyższych regulacji wynika, iż wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane. Wynagrodzenie wypłacane jest wtedy w ostatnich dniach miesiąca.

Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – zasady szczegółowe

Szczegółowe zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach kiedy przypadają święta lub dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela powinien określić organ prowadzący w trybie uchwały dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Minister Edukacji Narodowej uregulował te kwestie jedynie w przypadku nauczycieli szkół prowadzonych przez organy administracji rządowej. W szkołach tych dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Kosiarz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel