Planowanie czasu pracy młodocianego pracującego w okresie wakacji

Planowanie czasu pracy młodocianego pracującego w okresie wakacji

Ewa Dziem

22.06.2015

Pracownik młodociany, o ile wyrazi na to zgodę, może wykonywać pracę w trakcie wakacji. Planowanie czasu pracy młodocianego uzależnione jest przede wszystkim od jego wieku. Młodocianemu należy zapewnić w każdym tygodniu co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, obejmującego niedzielę i 30-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy, jeśli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godz.

Młodociany może pracować w wakacje

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych. Jeśli młodociany nie nabył prawa do urlopu, pracodawca może na jego wniosek na ten okres udzielić mu urlopu wypoczynkowego zaliczkowo. Oprócz prawa do urlopu wypoczynkowego młodocianemu na okres wakacji przysługuje urlop bezpłatny. Jeśli młodociany wystąpi z takim wnioskiem, pracodawca zobowiązany jest go udzielić, gdyż często zdarza się, że urlop wypoczynkowy przysługujący młodocianemu nie wypełnia całego okresu wakacji.

Pracodawca nie ma natomiast obowiązku udzielenia młodocianemu urlopu bezpłatnego na okres wakacji, jeśli młodociany nie wystąpi z takim wnioskiem. A zatem, jeśli młodociany chce przez część wakacji pracować, to nie ma przeszkód, aby mógł wykonywać taką pracę.

Planowanie czasu pracy młodocianego - maksymalnie 6 lub 8 godzin w ciągu doby

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę oraz 8 godzin na dobę, jeśli ma ukończone 16 lat. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. W tym przypadku podczas wakacji młodociany nie pobiera nauki i w związku z tym może pracować 6 lub 8 godzin w ciągu doby, w zależności od wieku.

Młodocianemu należy zapewnić 48 godzin odpoczynku w każdym tygodniu

Młodocianemu należy zapewnić co najmniej 48-godzinny, nieprzerwany odpoczynek, który powinien obejmować niedzielę. Aby spełnić ten wymóg, młodocianemu należy zapewnić dzień wolny od pracy sąsiadujący z niedzielą, tj. sobotę albo poniedziałek. A zatem pracownika młodocianego obowiązuje sztywna 30-godzinna albo 40-godzinna tygodniowa norma czasu pracy (6 lub 8 godz. pracy przez 5 dni w tygodniu).

Przerwy w pracy młodocianego – 30 minut przy pracy dłuższej niż 4,5 godziny

Przerwa w pracy, przysługująca pracownikowi młodocianemu, jest wydłużona o 15 minut w stosunku do przerwy udzielanej zwykłemu pracownikowi. Jeśli zatem dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny, pracodawca jest zobowiązany wprowadzić przerwę wliczaną do czasu pracy, trwającą nieprzerwanie 30 minut.

Pora nocna dla młodocianego - przerwa obejmująca co najmniej 14 godzin

Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy 22.00 a 6.00 rano. Jeśli jednak młodociany nie ma ukończonych 16 lat, pora nocna dla takich pracowników została wydłużona i obejmuje 10 godzin przypadających na godziny 20.00 - 6.00. Natomiast przerwa w pracy młodocianego, obejmująca porę nocną, powinna trwać nieprzerwanie co najmniej 14 godzin. Przy zatrudnianiu młodocianych należy również przestrzegać zakazu zatrudniania ich w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej.

Autorem odpowiedzi jest: 

Ewa Dziem

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel