Okienka nie naruszają zasad czasu pracy nauczyciela przedszkola

Okienka nie naruszają zasad czasu pracy nauczyciela przedszkola

Małgorzata Krajewska

09.12.2015

Dyrektor może zaplanować okienko nauczycielowi w trakcie realizacji pensum i zobowiązać go do wykonywania w tym czasie określonych zadań statutowych. Jeśli nauczyciel nie otrzyma poleceń do wykonania, może w czasie okienka opuścić teren przedszkola, ale tylko za zgodną dyrektora i po odnotowaniu tego faktu w książce wyjść.

Nie można wskazać przepisu, który by zabraniał planowania tzw. okienek w pracy nauczyciela. Mogą być one stosowane między innymi podczas zajęć dodatkowych prowadzonych przez innych nauczycieli specjalistów. Należy jedynie przestrzegać zasady, aby zajęcia dodatkowe nie były prowadzone w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Okienka są zgodne z przepisami o czasie pracy

W ramach 40-godzinnego tygodnia nauczyciel pracy powinien realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz - tzw. pensum,
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W związku z tym nauczyciel w czasie okienka może być zobowiązany przez dyrektora np. do wykonania dekoracji czy przygotowania gazetki informacyjnej dla rodziców.

Wyjścia nauczyciela przedszkola w czasie okienek tylko za zgodą dyrektora

Jeśli nauczyciel nie otrzymał do wykonania zadań - może wyjść poza teren przedszkola po uzgodnieniu z dyrektorem i po odnotowaniu tego faktu w książce wyjść. Rzetelne odnotowywanie wyjść w trakcie dnia pracy jest istotne szczególnie z uwagi na możliwość wypadku z udziałem nauczyciela w tym czasie i dowodzenie prawa do ewentualnego odszkodowania.

W przedszkolach niepublicznych o organizacji dnia pracy oraz prawach i obowiązkach nauczycieli decyduje osoba prowadząca. W większości przypadków nauczyciele są zatrudniani na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela. Zatem ich czas pracy nie składa się z ww. czynności określonych przepisami Karty Nauczyciela.

Autorem odpowiedzi jest: 

Małgorzata Krajewska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel