Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika przedszkola na urlopie wychowawczym

Obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika przedszkola na urlopie wychowawczym

Marta Jaszczuk

23.02.2016

Pracownik przedszkola uprawniony do urlopu wychowawczego może w czasie jego trwania całkowicie zrezygnować z pracy albo łączyć pracę z opieką nad dzieckiem. W tym celu powinien złożyć dyrektorowi pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy (maksymalnie do pół etatu). Dyrektor jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Termin złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy

Dyrektor przedszkola powinien otrzymać wniosek najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeżeli został on złożony bez zachowania terminu, dyrektor obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

Dyrektor przedszkola jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Odmowa obniżenia wymiaru czasu pracy jest naruszeniem praw pracowniczych i stanowi wykroczenie, za które grozi grzywna w wysokości do 2.000 zł.

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez 12 miesięcy

Dyrektor nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika przedszkola uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Ważne! 

Pracownik korzysta z ochrony przed zwolnieniem od dnia złożenia wniosku, a nie od dnia, w którym zacznie z tego uprawnienia korzystać. Jeśli jednak wniosek składany jest dużo wcześniej, wówczas ochrona przysługuje 14 dni przed korzystaniem z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Decyzja, w jakich dniach oraz godzinach (w ramach wnioskowanego etatu) pracownik będzie wykonywał pracę, należy tylko i wyłącznie do dyrektora. Pracownik może złożyć swoją propozycję, jak chciałby mieć ułożony grafik, ale dyrektor nie ma obowiązku jej uwzględnić.

Ważne! 

Osoba pracująca na podstawie umowy terminowej (na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy), może korzystać z urlopu wychowawczego tylko do dnia zakończenia zatrudnienia. Z dniem rozwiązania stosunku pracy, automatycznie ustaje prawo do urlopu wychowawczego.


Ważne! 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem, określone m.in. w Kodeksie pracy, mają takie samo zastosowanie do pracowników zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych, jak też publicznych.

Autorem odpowiedzi jest: 

Marta Jaszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel