Czas pracy pracowników przedszkola w Dzień Edukacji Narodowej

Czas pracy pracowników przedszkola w Dzień Edukacji Narodowej

Michał Kowalski

22.07.2016

Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zasada ta nie może mieć jednak wpływu na przebieg zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w przedszkolu, a także na czas pracy pracowników - zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych.

Skrócenie dnia pracy w przedszkolu

Obowiązkiem dyrektora oraz nauczycieli jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki w przedszkolu. Skrócenie dnia pracy jest w takiej sytuacji niedopuszczalne, ponieważ nie przewiduje tego żaden przepis prawa, a poza tym stanowiłoby to oczywiste naruszenie jednego z najistotniejszych obowiązków dyrektora przedszkola.

Uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej powinny więc być zorganizowane po godzinach pracy przedszkola określonych w statucie placówki, a ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola (a w razie jej braku – rady pedagogicznej).

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w czasie pracy przedszkola

W przypadku, gdy dyrektor bądź rada pedagogiczna postanowią zorganizować części obchodów w czasie pracy przedszkola, to uroczystość powinna być tak przeprowadzona, aby nie pozostawić wychowanków bez opieki.

Dopuszczalne jest zatem na przykład zorganizowanie akademii z udziałem dzieci i przy obecności rodziców. Nauczyciele i pracownicy, którzy tego dnia chcieliby mieć wolne, powinni zgłosić dyrektorowi wniosek urlopowy. Ten zaś, akceptując prośbę podwładnego, powinien się kierować przede wszystkim koniecznością zapewnienia odpowiedniej opieki wychowankom w tym dniu.

Ważne! 

Powyższe reguły stosuje się również w przedszkolach niepublicznych. Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od specyfiki placówki, w każdym przypadku pierwszeństwo powinno mieć bezpieczeństwo wychowanków.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Kowalski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel