Wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego w częściach na przełomie lat

Wymiar urlopu wypoczynkowego, gdy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego w częściach na przełomie lat

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

24.02.2016

W przerwach między kolejnymi częściami urlopu wychowawczego pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Jeżeli zatem pracownik rozpoczyna urlop wychowawczy po nabyciu prawa do urlopu w danym roku, wymiar urlopu wypoczynkowego za ten rok nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu, niezależnie od tego, czy pracownik wróci do pracy jeszcze w tym samym roku, czy pozostanie na urlopie wychowawczym do końca roku.

Po powrocie z urlopu wychowawczego – urlop proporcjonalny

Urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym przysługuje pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym powraca do pracy po trwającym co najmniej jeden miesiąc okresie urlopu wychowawczego.

W przypadku zatem, gdy pracownik 1 stycznia przebywa na urlopie wychowawczym, to prawo do urlopu wypoczynkowego za dany rok nabywa dopiero z dniem powrotu do pracy po urlopie wychowawczym, przy czym urlop przysługuje mu w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku (w razie zatrudnienia na okres nie krótszy niż do końca roku).

Przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się górę do pełnego miesiąca. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Ważne! 

W przypadku gdy część urlopu wychowawczego skończy się w styczniu, pracownik nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego za ten rok w pełnym wymiarze.


Wykorzystanie części urlopu wychowawczego po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego

Skorzystanie z kolejnej części urlopu wychowawczego już po nabyciu prawa do urlopu nie stanowi podstawy do obniżenia wymiaru urlopu za dany rok.

W przypadku zatem, gdy pracownik jeszcze w tym samym roku rozpocznie drugą część urlopu wychowawczego, to wymiar urlopu wypoczynkowego nie ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu – pracownik zachowa prawo do 26 dni urlopu.

Nie ma przy tym znaczenia, czy w okresie przerwy między kolejnymi częściami urlopu wychowawczego pracownik będzie faktycznie świadczyć pracę, czy też np. skorzysta z dni opieki na dziecko lub z urlopu wypoczynkowego. W każdym przypadku taką przerwę należy traktować jak powrót do pracy, skutkujący nabyciem prawa do urlopu w danym roku.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Pietruszyńska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel