Urlop proporcjonalny – kilkukrotna zmiana pracodawcy w ciągu roku

Urlop proporcjonalny – kilkukrotna zmiana pracodawcy w ciągu roku

Michał Culepa

29.07.2016

Klient zwrócił się do nas z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Zatrudniliśmy pracownika na rok czasu od 1 maja 2015 r. (prawo do 26 dni urlopu). Pracownik u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 11 dni urlopu, a zatem w naszej firmie przysługiwało mu jeszcze 15 dni. Pracownik w dniu 22 września 2015 r. złożył jednak 2 tygodniowe wypowiedzenie i będzie u nas pracował do 10 października 2015 r. Jaki wymiar urlopu proporcjonalnego mu przygotowuje - 13 dni czy mniej?

Przyjmując za podstawę przedstawiony powyżej stan faktyczny: Pracownikowi w Państwa firmie (przed rozwiązaniem stosunku pracy) przysługuje 13 dni urlopu proporcjonalnego. U następnych pracodawców w roku bieżącym będzie mógł wykorzystać tylko 2 dni urlopu.

Urlop proporcjonalny - zasady

Kodeks pracy stanowi, że w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

  1. U dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;

  2. U kolejnego pracodawcy - w wymiarze:

    1. proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,

    2. proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, przy czym pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop – u jednego pracodawcy – w wymiarze wyższym niż wynikający z powyższego przeliczenia, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze; łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Urlop proporcjonalny pracownika wskazanego w pytaniu

Skoro u pierwszego pracodawcy pracownik wykorzystał 11 dni urlopowych (a zgodnie z cyt. przepisami, jego proporcjonalny urlop wyniósłby 9 dni), to na pozostałą część roku, u kolejnych pracodawców może mu przysługiwać nie więcej niż 15 dni urlopu.

Jednak w przypadku wskazanym w pytaniu pracownik zakończy zatrudnienie przed końcem roku kalendarzowego. To oznacza, że – zgodnie z przepisami o urlopie proporcjonalnym – pracownikowi temu przysługiwałby urlop proporcjonalny nie dłuższy niż 13 dni.

Tym samym obecny pracodawca może mu udzielić urlopu w wymiarze 13 dni, a jeżeli nie zostanie mu ten urlop udzielony, ma on wówczas prawo do ekwiwalentu urlopowego za 13 dni urlopu.

Zarazem jednak u ewentualnych następnych pracodawców, jego wymiar urlopu w bieżącym roku nie będzie większy niż 2 dni urlopowe i tyle dni może jeszcze maksymalnie wykorzystać po zakończeniu zatrudnienia w październiku.

Autorem odpowiedzi jest: 

Michał Culepa

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel