Przesunięcie urlopu wypoczynkowego nauczyciela przedszkola

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego nauczyciela przedszkola

29.07.2015

Mimo planu urlopowego wypoczynek nauczyciela przedszkola może ulec przesunięciu na inny termin, ale tylko w 3 przypadkach. Zwykle wiąże się to z koniecznością jego udzielenia w trakcie roku szkolnego, a wówczas dyrektor ma 4 możliwości zapewnienia ciągłości pracy placówki mimo nieobecności nauczyciela.

Powody przesunięcia urlopu wypoczynkowego nauczyciela

W sytuacji gdy nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, w szczególności z powodu:

  • choroby,

  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,

  • urlopu macierzyńskiego,

dyrektor placówki zobowiązany jest przesunąć urlop na termin późniejszy (w trakcie roku szkolnego).

Zorganizowania pracy w czasie urlopu nauczyciela

W czasie nieobecności nauczyciela (w zależności od zaistniałej sytuacji) można:

  • zatrudnić na zastępstwo nowego nauczyciela,

  • przydzielić godziny ponadwymiarowe pozostałym nauczycielom,

  • przydzielić godziny doraźnych zastępstw pozostałym nauczycielom albo

  • odpowiednio skrócić czas pracy poszczególnych grup przedszkolnych w danym okresie.

 W przedszkolach niepublicznych nie stosuje się przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli (35 dni). Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie Kodeksu pracy i przysługuje im 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego (chyba że przepisy wewnętrzne obowiązujące w danej placówce przewidują większą liczbę dni urlopu).

Urlopu udziela się na zasadach podobnych jak w przypadku nauczycieli przedszkoli samorządowych, czyli z wykorzystaniem przepisów Kodeksu pracy w tej materii.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel