Przerwanie urlopu chorobą - dokumentacja kadrowa

Przerwanie urlopu chorobą - dokumentacja kadrowa

Anna Trochimiuk

10.12.2015

Choroba powoduje przesunięcie niewykorzystanego urlopu na inny termin, zaś wniosek dokumentuje fakt rozpoczęcia urlopu na wniosek pracownika. Na niewykorzystaną część urlopu pracownik musi złożyć kolejny wniosek urlopowy.

Choroba przed lub w trakcie urlopu powoduje jego przesunięcie na inny termin

Zgodnie z art. 165 Kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
 • urlopu macierzyńskiego,
  - pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Zgodnie zaś z art. 166 Kodeksu pracy część urlopu nie wykorzystaną z powodu:

 • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
 • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
 • urlopu macierzyńskiego
  - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Bez względu zatem na to, czy pracownik rozchorował się w trakcie urlopu, czy też przed planowanym terminem jego rozpoczęcia - pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu w terminie późniejszym.

Dokumentacja pracownicza związana z urlopem wypoczynkowym

Odnośnie dokumentacji pracowniczej związanej z urlopem wypoczynkowym to nie ma obowiązku przechowywania wniosków urlopowych pracowników. Z resztą sam wniosek może być złożony w dowolnej formie, przyjętej u danego pracodawcy (np. telefonicznie, e-mailem, poprzez system informatyczny etc.).

Fakt korzystania z urlopu udokumentowany powinien być w karcie ewidencji czasu pracy (§8 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. ).  Jeżeli placówka wymaga składania pisemnych wniosków urlopowych i je gromadzi to w sytuacji przerwania urlopu chorobą nie ma podstaw do niszczenia wniosku o urlop, gdyż został złożony, a pracownik wykorzystał część urlopu na tej podstawie.

Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika:

 • akta osobowe;
 • kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym m.in. urlopy;
 • imienną kartę (listę) wpłacanego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą,
 • kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację

a także prowadzi dokumentację dotyczącą podejrzeń o choroby zawodowe, chorób zawodowych, wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do pracy i z pracy, a także świadczeń związanych z tymi chorobami i wypadkami (§6 ust. 1, §7, §8 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. )

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna Trochimiuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel