Odbieranie i przedawnienie prawa do zaległego urlopu

Odbieranie i przedawnienie prawa do zaległego urlopu

Emilia Wawrzyszczuk

19.10.2016

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 (czyli w planie urlopów) należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pracownik może dochodzić roszczeń ze stosunku pracy (w tym także urlopu wypoczynkowego) w terminie 3 lat.

Odbieranie zaległego urlopu wypoczynkowego

Przepis art. 168 Kodeksu pracy obowiązuje do 1 stycznia 2012 r. Ponieważ nowelizacja zmieniająca termin udzielania urlopów zaległych nie zawierała przepisów przejściowych pojawiło się pytanie, czy nowy termin udzielenia urlopu zaległego (do końca września, a nie do końca marca następnego roku) dotyczy już urlopu zaległego za 2011 rok. W opinii MPiPS oraz Głównego Inspektoratu Pracy – tak. Urlopu zaległego za 2011 rok należało zatem udzielić do 30 września 2012 r.

Przedawnienie prawa do zaległego urlopu wypoczynkowego

Jeśli pracownik nie wykorzystał urlopu w powyższym terminie, nie oznacza, że prawo do niego przepadło. Pracownik może bowiem dochodzić roszczeń ze stosunku pracy (w tym także urlopu wypoczynkowego) w terminie 3 lat.

Ważne! 

W przypadku urlopu zaległego za 2012 rok termin przedawnienia biegnie od końca III kwartału 2013 r. Tym samym pracownik może dochodzić prawa do zaległego urlopu wypoczynkowego za 2012 r. do 30 września 2016 r.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 Kodeksu pracy), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 Kodeksu pracy), bądź najpóźniej z końcem pierwszego [obecnie trzeciego – przyp. redakcji] kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 Kodeksu pracy)

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel