Dzienne i tygodniowe odpoczynki kierowców załogi

Dzienne i tygodniowe odpoczynki kierowców załogi

Roman Kozub

09.07.2016

Każdy kierowca musi wykorzystać dzienny i tygodniowy okresu odpoczynku. Przepisy przewidują w tym zakresie ścisłe normy czasowe oraz precyzują zasady odbierania odpoczynków. Obok zasad istnieje także szereg odstępstw i wyjątków, z których kierowcy załogi mogą korzystać w określonych sytuacjach.

Dzienny odpoczynek kierowcy załogi

Zasadą jest, że w każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.

Jednak, jak stanowią przepisy, na zasadzie odstępstwa, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku.

Jeżeli jednak kierowca, należący do kilkuosobowej załogi odbierze odpoczynek dzienny w wymiarze 9 godzin w ciągu 24 godzin od zakończenia poprzedniego odpoczynku, nikt nie zarzuci mu błędu. Spełnił bowiem normę bardziej restrykcyjną, niż ta, na jaką - jako członek załogi - mógł sobie pozwolić.

Tygodniowy odpoczynek kierowcy załogi

Zasadą jest, że w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

  • dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub

  • jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

Jednakże w drodze odstępstwa od powyższego kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy, może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem że:

  • usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi;

  • po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z:
    - dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku; albo
    - jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa;

  • w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach od 22.00 do 06.00, pojazd obsługuje kilku kierowców lub okres prowadzenia pojazdu określony w art. 7 zostaje skrócony do trzech godzin.

Jeżeli jednak kierowca, należący do kilkuosobowej załogi odbierze odpoczynek tygodniowy w wymiarze 24 godzin nie później niż przed upływem 6 24-godzinnych okresów, nie popełni błędu, ponieważ zrealizuje on normę, nie korzystając z wyjątku.

Autorem odpowiedzi jest: 

Roman Kozub

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel