Wpis SIP do zakładowej księgi uwag i zaleceń – czy można go skorygować

Sebastian Kryczka

02.10.2019

Na podstawie ustaleń własnych, oddziałowego (wydziałowego) lub grupowego społecznego inspektora pracy zakładowy społeczny inspektor pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy, w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. Natomiast obowiązkiem zakładu pracy jest wcześniejsze założenie zakładowej księgi zaleceń i uwag przeznaczonej do zapisów społecznych inspektorów pracy. Zapisy zawarte w tych księgach mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi.

Wpis SIP do zakładowej księgi uwag i zaleceń – czy można go skorygować

Na podstawie ustaleń własnych, oddziałowego (wydziałowego) lub grupowego społecznego inspektora pracy zakładowy społeczny inspektor pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy, w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień. Natomiast obowiązkiem zakładu pracy jest wcześniejsze założenie zakładowej księgi zaleceń i uwag przeznaczonej do zapisów społecznych inspektorów pracy. Zapisy zawarte w tych księgach mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi.

Co wchodzi w zakres działań SIP?

Kontrola i nadzór nad procesem pracy realizowana przez pracodawcę, choć mająca kluczowe znaczenie, nie jest w wielu przypadkach wystarczająca. Praca znajduje się więc pod kontrolą wyspecjalizowanej instytucji zewnętrznej jaką jest PIP czy PIS. W zakładach pracy, w których funkcjonują zakładowe organizacje związkowe kontrola prawa pracy może być sprawowana przez społecznych inspektorów pracy. Mimo dość powszechnej praktyki, właściwość rzeczowa społecznego inspektora pracy to nie tylko odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej czy higieny osobistej.

Ważne

Społeczny inspektor pracy jest zakładowym organem kontroli i nadzoru uprawnionym oraz zobowiązanym do weryfikowania czy w relacjach pracowniczych przestrzegane są wszelkie zasady i przepisy z zakresu prawa pracy – oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem problematyki technicznego bezpieczeństwa pracy.

Obowiązkiem społecznego inspektora jest róweniż reagowanie na nieprawidłowości związane z dyskryminacją, warunkami zatrudnienia, stosowaniem przepisów o pracowniczej odpowiedzialności porządkowej czy regulujących problematykę urlopów wypoczynkowych.

Jak powinna być reakcja na stwierdzone przez SIP nieprawidłowości?

Działalność kontrolna społecznego inspektora pracy nie jest „sztuką dla sztuki” – inaczej mówiąc stwierdzone nieprawidłowości powinny wiązać się z właściwą reakcją inspektora, mieszczącą się w granicach jego uprawnień przewidzianych w ustawie o społecznej inspekcji pracy. W przypadku stwierdzenia, że nie są przestrzegane przepisy prawa pracy, w szczególności mające przełożenie na kwestie bezpieczeństwa, społeczny inspektor pracy informuje o tym kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału), czyniąc jednocześnie stosowny zapis w księgach. Na podstawie ustaleń własnych, oddziałowego (wydziałowego) lub grupowego społecznego inspektora pracy zakładowy społeczny inspektor pracy wydaje kierownikowi zakładu pracy, w formie pisemnej, zalecenie usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień.

Ważne

Zakład pracy jest zobowiązany założyć zakładową księgę zaleceń i uwag oraz oddziałowe (wydziałowe) księgi uwag, przeznaczone do zapisów społecznych inspektorów pracy. Księgi przechowuje się w miejscu ustalonym przez kierownika zakładu pracy oraz udostępnia do wglądu zakładowym organizacjom związkowym, organom samorządu załogi, organom Państwowej Inspekcji Pracy oraz innym organom nadzoru i kontroli warunków pracy.

Co może zrobić pracodawca jeżeli nie zgadza się z zaleceniami SIP?

Kierownik zakładu pracy może wnieść sprzeciw od zalecenia zakładowego społecznego inspektora pracy do właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Warto więc zauważyć, że przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy nie przewidują weryfikacji sprzeciwu w ramach trybu wewnątrzzakładowego. Właściwym do rozpatrzenia sprzeciwu jest tylko i wyłącznie inspektor pracy.

W praktyce nie można oczywiście wykluczyć sytuacji, w ramach której pracodawca będzie chciał wejść w polemikę z treścią umieszczonego wpisu w zakładowej księdze uwag i zaleceń – nie tyle przekazując spór oficjalnie na forum Państwowej Inspekcji Pracy, co zwracając się do społecznego inspektora pracy, który dokonał wpisu.

Uwaga!

Przepisy ustawy o społecznej inspekcji pracy nie przewidują w sposób bezpośredni wdawania się w spór ze społecznym inspektorem pracy w zakresie umieszczonych przez niego wpisów w księdze. Pracodawca, który chciałby aby zawartość księgi przedstawiała się „inaczej” niż po dokonaniu wpisu musi pamiętać, że zapisy w księgach społecznych inspektorów pracy mają moc dokumentów urzędowych w postępowaniu przed organami państwowymi. Tym samym wszelkie manipulacje mające na celu przywrócenie księgi do stanu sprzed dokonania wpisu mogą być postępowaniem bardzo ryzykownym w zakresie możliwych skutków prawno-karnie doniosłych.

Można zatem przyjąć, że korekta dokonanych wpisów powinna być zrealizowana tylko i wyłącznie przez społecznego inspektora pracy, który wpisów dokonał. Oczywiście ewentualne sprostowanie wcześniejszego wpisu nie może odbywać się na zasadzie usunięcia kartki zawierającej pierwotny wpis i dokonania nowego wpisu na nowej, kolejnej kartce księgi.

Optymalnym postępowaniem zapewniającym transparentność będzie przekreślenie wcześniejszego wpisu i następnie dokonanie wpisu nowego - oraz sporządzenie przez społecznego inspektora pracy odrębnej notatki odnoszącej się do powodu skorygowania wpisu wcześniejszego.

Nie można oczywiście wykluczyć, że kontrolujący księgę inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, jako niezależny organ kontroli i nadzoru, będzie miał swój pogląd w zakresie możliwości prostowania zapisów zawartych w księgach społecznych inspektorów pracy. Jeżeli uzna, iż wcześniej opisany sposób prostowania zapisów w księdze jest niewłaściwy, warto go poprosić o podanie właściwej podstawy prawnej regulującej rekomendowany przez niego sposób prostowania wpisu w księdze uwag i zaleceń.

Autor: 

Sebastian Kryczka

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel