Ryczałt kierowcy za pracę w godzinach nadliczbowych – ustalenie wysokości, wypłata i zapisy w regulaminie wynagradzania

Ryczałt kierowcy za pracę w godzinach nadliczbowych – ustalenie wysokości, wypłata i zapisy w regulaminie wynagradzania

Grzegorz Sobota

17.02.2016

Pracę w godzinach nadliczbowych można rekompensować w dwojaki sposób – albo oddaniem w zamian czasu wolnego, albo wypłacając odpowiednie wynagrodzenie. W stosunku do kierowców, z uwagi na charakter pracy, możliwe jest wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pracy w nadgodzinach w formie ryczałtu. Ważne jest więc ustalenie obowiązujących zasad rekompensaty pracy nadliczbowej, sposobu jej wynagradzania oraz ustalenie rocznego limitu godzin nadliczbowych.

Kierowca – prawo do ryczałtu i jego wypłata

Jeśli pracodawca płaci wynagrodzenie za pracę nadliczbową, może tego dokonywać w formie comiesięcznego ryczałtu. Ryczałt można wprowadzić wobec pracowników wykonujących pracę stale poza zakładem pracy, a zatem do tej kategorii można zaliczyć stanowisko kierowcy.

Nie ma przepisów określających tryb wprowadzenia takiego ryczałtu. Postanowienia o wypłacie ryczałtu zawarte są w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy lub w treści umowy o pracę i są wiążące dla każdej ze stron umowy.

Wypłata ryczałtu nie może być praktykowana na zasadzie dodatku ruchomego, przysługującego wyłącznie w okresach, w których faktycznie wystąpiła praca w nadgodzinach. Jego wysokość powinna być określona indywidualnie dla każdego pracownika. Ryczałt powinien być wyodrębnionym składnikiem należnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę, określonego w zawartej umowie o pracę. Jego wysokość powinna odpowiadać w przybliżeniu przewidywanemu wymiarowi czasu pracy, w jakim będzie świadczona praca w godzinach nadliczbowych.

Kierowca - ustalenie wysokości ryczałtu i zapis w regulaminie wynagradzania

Pracodawca ustala wysokość ryczałtu na podstawie określonych założeń oraz regulacji w sprawie wynagrodzenia pracy nadliczbowej. Przy założeniu, że kierowca w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy przepracuje w przybliżeniu 20 godzin miesięcznie, można dokonać odpowiedniej kalkulacji co do wysokości ryczałtu.

Zasadnicze wynagrodzenie kierowcy ustalone zostało w wysokości 2.500 zł brutto miesięcznie. Średni wymiar czasu pracy w miesiącu wynosi 168 godzin. Przewidywany miesięczny wymiar nadgodzin ustalono na poziomie 20, przy czym zakłada się, że 10 nadgodzin może przypadać w nocy.

Na podstawie takich danych wysokość wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach wynosi: 2.500 zł brutto :168 = 14,88 brutto za 1 godzinę pracy,
zatem 22,32 zł brutto za godzinę pracy w nadgodzinach z 50% dodatkiem oraz 29,76 zł brutto za każdą nadgodzinę z dodatkiem w wysokości 100% (praca w nadgodzinach przypadających w nocy uprawnia do takiego dodatku).
Wynik końcowy: 223,20 brutto (10 × 22,32) + 297,60 brutto (10 × 29,76) = 520,80 zł brutto.
W tym pracodawca ustalił wysokość ryczałtu za pracę w nadgodzinach w wysokości 525 zł brutto.

 

Postanowienie w regulaminie wynagradzania o wypłacie ryczałtu za pracę w nadgodzinach może mieć następującą treść: „Pracownikom zatrudnionym na stanowisku kierowcy za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje w każdym miesiącu pracy ryczałt, w wysokości określonej w treści zawartej z pracownikiem umowy o pracę”.

W umowie o pracę, w części dotyczącej warunków wynagradzania, należy wśród składników wynagradzania uwzględnić ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych w określonej wysokości, tj. na bazie podanego przykładu obliczony w wysokości 525 zł brutto. Jeżeli ustalona wysokość ryczałtu za nadgodziny będzie zaniżona w stosunku do rzeczywiście przepracowanych nadgodzin, pracownik ma prawo wystąpić z roszczeniem o wypłatę wynagrodzenia z dodatkiem ponad określony ryczałt.

Autorem odpowiedzi jest: 

Grzegorz Sobota

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel