Rekompensata nadgodzin pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole

Rekompensata nadgodzin pracownika samorządowego zatrudnionego w szkole

28.08.2015

Pracownicy samorządowi zatrudnieni w szkołach za pracę nadliczbową mogą otrzymać wynagrodzenie (bez dodatku) lub czas wolny. Dyrektor szkoły jest związany wyborem pracownika i sam nie może narzucić mu formy rekompensaty. Termin odbioru czasu wolnego pracownik musi jednak uzgodnić z dyrekcją. Może, co prawda, domagać się czasu wolnego przed urlopem lub po nim, ale ostatecznie to dyrektor udziela wolnego. Brak wniosku w tej sprawie oznacza konieczność wypłaty wynagrodzenia wraz z dodatkiem.

Wybór rekompensaty należy do pracownika

Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru:

  • wynagrodzenie albo

  • czas wolny w tym samym wymiarze.

Inaczej niż w przypadku pracowników kodeksowych pracownikowi samorządowemu nie można więc narzucić sposobu rekompensaty nadgodzin (dyrektor szkoły może co najwyżej proponować określony sposób, ale pracownik może wybrać inny).

Przepis nie wymaga szczególnej formy dla decyzji pracownika o wyborze rekompensaty za pracę nadliczbową ani dla wniosku o odbiór czasu wolnego. Dobrze byłoby jednak, aby była to forma pisemna, do celów dowodowych.

Wynagrodzenie za nadgodziny do końca okresu rozliczeniowego

Jeżeli pracownik samorządowy jako rekompensatę wybierze wynagrodzenie, to dyrektor szkoły powinien wypłacić mu zwykłą stawkę za pracę w godzinach nadliczbowych, bez dodatku.

Wynagrodzenie to wypłaca proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin poza normalnymi godzinami pracy tego pracownika. Wypłata wynagrodzenia za nadgodziny następuje w terminie wypłaty pensji – do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli natomiast pracownik wybiera czas wolny zamiast wynagrodzenia za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, powinien otrzymać go w tym samym wymiarze godzinowym, w jakim pracował w ramach godzin nadliczbowych. Za taki czas wolny należy się pracownikowi wynagrodzenie.

Czas wolny można odebrać przed urlopem lub zaraz po nim

Pracownik wybiera jedynie rodzaj rekompensaty nadgodzin (np. czasem wolnym), natomiast przepisy nie dają mu wyłącznego prawa do wyznaczenia daty odbioru. Należy więc uznać, że data ta powinna być uzgodniona z dyrektorem szkoły.

Przepis stanowi jednak, że pracownik samorządowy może wnioskować o odbiór czasu wolnego bezpośrednio przed planowanym terminem wykorzystania urlopu wypoczynkowego lub tuż po skorzystaniu z niego.

A zatem w przypadku gdy pracownik ma zaplanowany urlop (w planie urlopów lub na podstawie zaakceptowanego przez dyrektora wniosku urlopowego), może narzucić termin odbioru – bezpośrednio przed takim urlopem lub tuż po nim. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie należy jednak do dyrektora szkoły (pracownik nigdy sam nie udziela sobie urlopu).

Nie ma zakazu odbierania czasu wolnego w innym okresie rozliczeniowym (np. gdy pracownik ma zaplanowany urlop dopiero za kilka miesięcy), jednak nie zaszkodzi, gdy pracownik zaznaczy prośbę o to we wniosku o odbiór – także wówczas gdy nie prosi o odbiór przed urlopem lub po nim.

Brak wniosku pracownika oznacza, że czasu wolnego udziela się w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku braku wniosku pracownika i nieudzielenia czasu wolnego do końca okresu rozliczeniowego dyrektor powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel