Dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych do przepracowania w ciągu roku

Dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych do przepracowania w ciągu roku

Jarosława Warszawska

24.10.2016

Dopuszczalna liczba godzin nadliczbowych do przepracowania w ciągu roku, ustalona w art. 151 § 3 kodeksu pracy, wynosi dla poszczególnego pracownika 150 godzin, jednakże pracodawca może podwyższyć ten limit, wprowadzając stosowne zapisy w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu (art. 151 § 4). Ponieważ liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 8 godzin na tydzień, a w roku kalendarzowym przypadają 52 tygodnie, maksymalny limit godzin nadliczbowych nie może przekroczyć 416 w roku kalendarzowym (52 tygodnie × 8 godzin).

Zdaniem MPiPS: Pracodawca ustalając liczbę tych godzin powinien uwzględnić prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego i ustalić odrębną liczbę godzin dla pracowników uprawnionych do 20 dni urlopu (gdzie roczna liczba godzin nadliczbowych nie powinna przekraczać 384 godzin) i odrębnie dla pracowników uprawnionych do wymiaru 26 dni (limit 376 godzin).

Ten pogląd należy jednak uznać za całkowicie bezpodstawny z następujących powodów:

  1. pracownik nie jest zobowiązany do wykorzystania w danym roku całości przysługującego urlopu a wręcz może przenieść cały urlop z danego roku na rok następny,

  2. urlop pracownika w danym roku kalendarzowym nie musi obejmować pełnych tygodni, a pracownik powinien wykorzystać w jednej części zaledwie 14 dni kalendarzowych. pozostały urlop zaś wykorzystywać w częściach nawet po 1 dniu, zatem jego wymiar urlopu nie ma żadnego odniesienia do ograniczenia godzin nadliczbowych do przeciętnie 8 na tydzień,

  3. każda nieobecność pracownika, z powodu choroby, urlopu, sprawowania opieki, obejmująca pełne tygodnie, będzie każdorazowo zmniejszała indywidualny, maksymalny limit godzin nadliczbowych dla tego pracownika.

Stąd, zamiast ustalać roczne limity godzin nadliczbowych uwzględniające hipotetyczne urlopy, których pracownik nie musi w danym roku wykorzystać, zapis odnośnie maksymalnego limitu godzin nadliczbowych w roku należałoby tak sformułować, aby uwzględnić wszystkie inne okoliczności, mające wpływ na ten limit.

Przykładowo taki zapis może brzmieć następująco: „Ustala się, że liczba godzin nadliczbowych nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 416 godzin w roku kalendarzowym, przy czym każda nieobecność pracownika obejmująca pełny tydzień, zmniejsza ten limit o 8 godzin”.

Przy takim zapisie nie ma wątpliwości, że pracownik, który w ciągu roku:

  1. chorował nieprzerwanie przez okres 30 dni (4 pełne tygodnie)

  2. wykorzystywał urlop wypoczynkowy w dwóch częściach po 14 dni kalendarzowych każda (2 pełne tygodnie),

  3. sprawował opiekę nad dzieckiem przez okres 3 tygodni
    nie może przepracować w roku więcej niż 344 godziny nadliczbowe (416 godz. – 9 tygodni × 8 godzin).

Jego indywidualny limit będzie zatem niższy niż zalecany przez MPiPS, mimo tego, że pracodawca ustalił limit roczny na maksymalną możliwą liczbę godzin w roku.

Autorem odpowiedzi jest: 

Jarosława Warszawska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel