Jak prowadzić ewidencję czasu pracy nauczyciela?

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy nauczyciela?

Joanna Suchanowska

29.08.2015

Rejestrowanie czasu pracy nauczycieli odbywa się jedynie w zakresie określonym w Karcie Nauczyciela, w okresach tygodniowych oraz półrocznych. Rejestrowaniu (ewidencjonowaniu) podlegają tylko zajęcia wprost wskazane w ustawie.

Ewidencja czasu pracy, bez względu na to, w jakiej formie jest prowadzona, ma przedstawiać rzeczywisty (przepracowany) przez nauczyciela czas pracy. Powinna, więc odzwierciedlać faktycznie przez niego przepracowane godziny w skali doby, tygodnia czy półrocza.

Od ewidencji czasu pracy należy odróżnić harmonogram (grafik) czasu pracy. Ten ostatni jest planem pracy pracownika, który nie musi pokrywać się z czasem faktycznie przez niego przepracowanym.

Podstawą rejestrowania (ewidencjonowania) czasu pracy nauczyciela stanowią przepisy Karty Nauczyciela. Ponadto rejestrowaniu (ewidencjonowaniu) podlegają tylko zajęcia wprost wskazane w ustawie. A zatem zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć,

  • zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN, z wyłączeniem zajęć i czynności realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Tym samym rejestrowanie czasu pracy nauczycieli odbywa się jedynie w zakresie określonym w Karcie Nauczyciela a ponadto tylko w okresach tygodniowych oraz półrocznych.

Ważne: Dyrektor szkoły nie ma obowiązku ani podstaw prawnych do rejestrowania czasu pracy nauczycieli w okresie całego roku szkolnego.

Zgodnie z powyższym ewidencjonowanie godzin dydaktycznych (tych zaplanowanych oraz faktycznie przepracowanych) oraz ponadwymiarowych powinno odbywać się w okresach tygodniowych. Podobnie w takich samych okresach należy rejestrować okresy niewykonywania przez nauczyciela pracy w związku z organizacją ferii zimowych i letnich.

Poza wskazanymi powyżej zakresami aktywności zawodowej nauczyciela brak jest normatywnych podstaw do ewidencjonowania pozostałego, rzeczywistego jego czasu pracy (w ramach 40 godzin na tydzień), który nauczyciel poświęca na realizację zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do nich, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: „Milczenie Karty nauczyciela na temat ewidencjonowania czasu pracy koniecznego na zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym należy traktować, jako świadomy wybór ustawodawcy, aby nie wprowadzać ewidencji czasu wykonania tej grupy obowiązków. Skoro zajęcia i czynności wykonywane w ramach czasu pracy nauczyciela są rejestrowane i rozliczane w dziennikach w okresach tygodniowych, to należy konsekwentnie przyjąć, że gdyby ustawodawca chciał uregulować ewidencjonowanie pozostałych obowiązków, uczyniłby to wprost w ustawie”. (wyrok WSA w Krakowie z 5 lipca 2005 r., III SA/Kr 335/05)

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel