Ewidencja czasu pracy prowadzona przez kierownika jednostki

Ewidencja czasu pracy prowadzona przez kierownika jednostki

Joanna Suchanowska

04.02.2016

Zobowiązanie osoby zajmującej kierownicze stanowisko w wyodrębnionej komórce organizacyjnej pracodawcy do prowadzenia ewidencji czasu pracy podwładnych nie może być uznane za nieprawidłowe, przeciwnie – jest logiczne i racjonalne. Ewidencjonowaniem czasu pracy w imieniu pracodawcy powinna się bowiem zajmować osoba, która z racji zajmowanego stanowiska ma bezpośrednią wiedzę o liczbie godzin przepracowanych przez pracowników zatrudnionych w danej jednostce czy dziale.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy został nałożony na wszystkich pracodawców, niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników, przyjętego w firmie systemu wynagradzania czy formy prowadzonej przez pracodawcę działalności.

Powierzenie pracownikowi prowadzenia ewidencji czasu pracy

W sensie prawnym powinność prowadzenia ewidencji czasu pracy spoczywa na pracodawcy i w tym zakresie odpowiedzialny jest on za dopełnienie tego obowiązku. Pracodawca może jednak powierzyć faktyczne prowadzenie ewidencji wyznaczonemu przez siebie pracownikowi bądź pracownikom. W takiej sytuacji ewidencję czasu pracy w sensie technicznym prowadzi właśnie wyznaczony przez niego pracownik (np. kierownik jednostki lub działu).

Pracodawca, powierzając pracownikowi prowadzenie ewidencji czasu pracy może do tego celu wyznaczyć dowolnego pracownika, w tym także kierownika działu. Warunkiem jest jednakże to, aby ewidencja spełniała wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W takim przypadku możliwe jest, aby prowadzenie ewidencji czasu pracy i na jej podstawie rozliczanie czasu pracy pracowników odbywało się np. odrębnie w każdej jednostce organizacyjnej pracodawcy.

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje dokument, a nie osobę go tworzącą

Inspektor pracy nie powinien ingerować w to, czy ewidencja czasu pracy prowadzona jest przez specjalnie w tym celu wyodrębniony dział personalny, czy też przez wyznaczonych przez pracodawcę pracowników. Ważne jest jedynie to, aby była prowadzona w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy.

Autorem odpowiedzi jest: 

Joanna Kaleta

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel