Ewidencja czasu pracy - najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców

Ewidencja czasu pracy - najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców

Emilia Wawrzyszczuk

25.07.2016

Jak wynika z doświadczenia, pracodawcy najwięcej błędów popełniają przy ewidencji czasu pracy. Może to wynikać z faktu, że rozliczanie czasu pracy to największa bolączka wielu zakładów pracy, a jego ewidencjonowanie jest jedną z bardziej skomplikowanych czynności z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Karta ewidencji czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy, która powinna obejmować:

  • pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;

  • dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Dodatkowo, w stosunku do pracowników młodocianych, pracodawca musi uwzględnić w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Lista obecności – bardzo popularny u wielu pracodawców sposób potwierdzania przybycia do pracy i obecności w niej – nie może zastąpić ewidencji czasu pracy. Nawet jeśli pracownicy zaznaczają na liście np. godziny przyjścia i wyjścia z pracy, nie zawiera ona innych wymaganych przepisami informacji, jak np. rodzaj/przyczyna nieobecności.

Ewidencja czasu pracy – najczęstsze błędy

Ponieważ przepisowo prowadzona ewidencja czasu pracy powinna być tak szczegółowa, pojawia się w niej wiele błędów, a najczęstsze z nich to:

  • niezaznaczanie rodzajów dni wolnych oraz pracy w te dni,

  • pomijanie pojedynczych godzin pracy w porze nocnej,

  • niedołączanie do ewidencji wniosków pracowników o oddanie czasu wolnego,

  • uzupełnianie ewidencji z dużym opóźnieniem lub „na zapas”.

Jednak pewna nieprawidłowość powtarza się w ewidencji najczęściej – niewykazywanie pracy nadliczbowej.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego: Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników jest zasadniczym obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 94 pkt 9a w zw. z art. 149 Kodeksu pracy (kp). Prawidłowe wyliczenie wysokości wynagrodzenia za pracę musi się opierać na rejestracji czasu pracy przepracowanego przez pracownika. Właściwie prowadzona ewidencja czasu pracy stanowi podstawę prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za pracę. Przedmiotem ewidencji czasu pracy powinien być czas pracy mieszczący się zarówno w ustalonym w zakładzie rozkładzie czasu pracy, jak też wynikający z doraźnych poleceń pracodawcy.” Pracodawca nie może zatem pomijać w ewidencji żadnej pracy, ponieważ nie będzie w stanie prawidłowo naliczyć należnego pracownikowi wynagrodzenia.

Grzywna za nie prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

Od 1.000 do 30.000 zł grzywny grozi pracodawcy, który nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Taka sama kara grozi za niewypłacenie lub bezpodstawne zaniżenie wysokości wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, za niewydanie pracownikowi świadectwa pracy oraz za nieprzestrzeganie przez pracodawcę zasad bhp.

Autorem odpowiedzi jest: 

Emilia Wawrzyszczuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel