Ewidencja czasu pracy i odpoczynku marynarzy

Ewidencja czasu pracy i odpoczynku marynarzy

18.01.2016

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarzy. Projekt określa sposób prowadzenia ewidencji, wzór formularza do prowadzenia ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza oraz okres jej przechowywania.

Na wstępie warto zauważyć, ze choć przedstawiony projekt rozporządzenia jest projektem nowym – pisanym na potrzeby obecnych zamian i wprowadzenia przepisów wykonawczych do ustawy o pracy na morzu – to sama treść jego przepisów nie jest novum.

Przedstawione bowiem w projektowanym rozporządzeniu rozwiązania wynikają z dotychczas obowiązujących przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 26 maja 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych (Dz.U. nr 116 poz. 1098).

Jedyną zmianą w treści rozporządzenia jest przepis stanowiący, że prowadzona ewidencja czasu pracy marynarzy ma zastosowanie również do marynarzy pracujących na statkach pełniących stałe pogotowie ratownicze.

Ewidencja czasu pracy i odpoczynku marynarzy

Nadzór nad ewidencją czasu pracy i odpoczynku marynarza prowadzi kapitan statku lub osoba przez niego upoważniona. Na statku powinny być dokonywane wpisy dotyczące maksymalnych godzin pracy albo minimalnych godzin odpoczynku.

Ponadto do obowiązków kapitana statku należy ewidencjonowanie dziennych godzin pracy w morzu oraz dziennych godzin pracy w porcie a także sumy dziennych godzin pracy i wypoczynku. Zarówno godziny wachty jak i godziny przeznaczone na wykonywanie innego rodzaju pracy powinny być sumowane w skali dnia.

Ważne! 

Wszystkie wpisy do ewidencji powinny być dokonane w języku polskim oraz w języku angielskim. Wpisy w ewidencji dokonywane są na bieżąco i są jawne.

 

Ważne! 

Dokumentacja ewidencji jest przechowywana w siedzibie armatora przez okres 3 lat od dnia zakończenia określonej podróży morskiej.

 

Wzór ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarza

Zgodnie z przepisami UE na statku prowadzona jest ewidencja czasu pracy i odpoczynku dla każdego marynarza, której celem nadrzędnym jest dostarczenie mechanizmów pozwalających na zwiększenie warunków bezpieczeństwa pracy na statkach morskich (dyrektywa Rady 1999/63/WE z 21 czerwca 1999 r. dotycząca Umowy w sprawie organizacji czasu pracy marynarzy przyjętej przez Stowarzyszenie Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) i Federację Związków Zawodowych Pracowników Transportu w Unii Europejskiej (FST)).

Wprowadzenie ewidencji ma także umożliwić kontrolę wypełniania norm dotyczących pracy i odpoczynku na statku.

Wzór formularza do ewidencjonowania czasu pracy i odpoczynku marynarzy na statkach został opracowany na podstawie załączników do dyrektywy 1999/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r. dotyczącej egzekwowania przepisów odnoszących się do godzin pracy marynarzy na pokładach statków zawijających do portów Wspólnoty z uwzględnieniem przepisów Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (konwencja MLC). Ponadto, międzynarodowe wzory zostały uchwalone i przyjęte na 27 sesji grupy roboczej IMO/ILO (Londyn 19-23 stycznia 1998 r.) na temat czasu pracy marynarzy i obsady załogi statków.

Autorem odpowiedzi jest: 

Seweryn Kamiński

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel