Dziennik elektroniczny a ewidencja czasu pracy nauczyciela

Dziennik elektroniczny a ewidencja czasu pracy nauczyciela

Agnieszka Kosiarz

22.01.2016

W jaki sposób ewidencjonować obecność nauczyciela w szkole, w której jest tylko dziennik elektroniczny? Czy nauczyciele powinni podpisywać listę obecności? Czy wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć?

Ewidencja czasu pracy nauczycieli – podstawa prawna

Szczegółowe kwestie dotyczące czasu pracy nauczycieli regulują kompleksowo przepisy Karty Nauczyciela i nie stosuje się w tym zakresie przepisów Kodeksu pracy.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni pracy. W ramach 40-godzinnego czasu pracy w tygodniu oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany wykonywać, poza godzinami zajęć dydaktycznych, wynikających z planu nauczania, także inne zajęcia, tj.:

  • uczestniczyć w realizacji zadań statutowych szkoły,

  • przygotowywać się do zajęć,

  • podejmować działania związane z doskonaleniem zawodowym.

Ewidencja czasu pracy nauczycieli – tylko godziny zrealizowane z uczniami

Ewidencja czasu pracy nauczyciela prowadzona jest w zakresie realizowanych przez niego zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (tzw. pensum).

Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, realizowane przez nauczyciela bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w ramach pensum, są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć w okresach tygodniowych. Dotyczy to również realizowanych przez nauczyciela godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw. W tym zakresie prowadzona jest ścisła ewidencja czasu pracy nauczyciela. Natomiast zajęcia karciane zapisywane są w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

Nauczyciele nie mają obowiązku podpisywania list obecności, bowiem ich obecność na zajęciach potwierdzana jest w ww. dokumentacji.

Ewidencja czasu pracy nauczycieli – wpis w dzienniku elektronicznym

Tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych nauczyciel wpisuje w dzienniku lekcyjnym, potwierdzając je podpisem.

Ważne! 

Dzienniki lekcyjne mogą być prowadzone także w formie elektronicznej a za zgodą organu prowadzącego szkołę dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej.

W przypadku prowadzenia dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć.

Autorem odpowiedzi jest: 

Agnieszka Kosiarz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel