Obniżenie wymiaru etatu nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin

Obniżenie wymiaru etatu nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin

Anna Trochimiuk

28.05.2015

Dyrektor szkoły musi dokonać redukcji etatu jeżeli szkoła nie jest w stanie dalej zatrudniać w pełnym wymiarze nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony. Obniżenia wymiaru etatu nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin można dokonać zgodnie z poniższą procedurą.

KROK 1 Propozycja porozumienia stron

Porozumienie to może być zawarte tak na czas określony np. jednego roku szkolnego jak i bez ograniczenia czasowego. Dla nauczyciela bardziej korzystne jest zawarcie porozumienia jedynie na rok szkolny, ponieważ w przeciwnym razie przestanie on być nauczycielem zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, co spowoduje w przyszłości niestosowanie do niego art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, gdyby wystąpiła konieczność rozwiązania umowy, co wiąże się m.in. z brakiem możliwości przejścia w stan nieczynny.

KROK 2 Wypowiedzenie stosunku pracy (jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte)

W przypadku braku zgody na zmniejszenie wymiaru etatu na mocy porozumienia stron, należy wypowiedzieć stosunek pracy nauczyciela na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. W tej sytuacji, nauczyciel będzie mógł złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny lub zakończyć pracę w szkole i otrzymać z tego tytułu odprawę.

KROK 3 Decyzja nauczyciela o przejściu w stan nieczynny

Jeżeli nauczyciel nie zdecyduje się na przejście w stan nieczynny, dyrektor szkoły może (nie musi) go ponownie zatrudnić od nowego roku szkolnego w niepełnym wymiarze godzin.

Jeżeli nauczyciel zdecyduje się przejść w stan nieczynny, można będzie zatrudnić go na czas określony (czas trwania stanu nieczynnego) w niepełnym wymiarze godzin.

Ważne: Do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin nie należy stosować wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu pracy. Procedura postępowania w przypadku braku godzin dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynika z Karty Nauczyciela, zaś przepisy Kodeksu pracy stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w Karcie.

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna Trochimiuk

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel