Doraźne skrócenie lekcji bez oznaczenia w dzienniku lekcyjnym

Doraźne skrócenie lekcji bez oznaczenia w dzienniku lekcyjnym

Małgorzata Celuch

19.01.2016

Prawo oświatowe nie zawiera zapisów regulujących kwestię doraźnego skracania lekcji, wynikającego z bieżących potrzeb pracy szkoły, a nie stałych ustaleń, jak np. w kształceniu zawodowym. Decyzję o skróceniu lekcji należy więc podejmować tylko w wyjątkowych sytuacjach, pamiętając o właściwym oznaczeniu frekwencji uczniów w dzienniku lekcyjnym.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych: w szkołach podstawowych i gimnazjach w czasie od 30 do 60 minut, a w szkołach ponadgimnazjalnych - w wymiarze nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

Doraźna konieczność skrócenia lekcji

W sytuacji zaistnienia doraźnej konieczności skrócenia lekcji dyrektor wydaje w tej sprawie zarządzenie, o ile - co ważne - przewidziano taką możliwość w statucie szkoły.

Zapis taki może przyjąć formę: „Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w ... dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w wymiarze od 30 do 60 minut. Skrócenie zajęć w danym dniu następuje w drodze zarządzenia dyrektora szkoły.”

Decyzji o skracaniu lekcji nie wolno nadużywać. Powinna być podejmowana w wyjątkowych okolicznościach, podyktowanych ważnymi potrzebami, np. uroczystości szkolne, posiedzenie rady pedagogicznej – szczególnie w szkole dwuzmianowej, w której lekcje trwają do późnych godzin wieczornych i nie ma możliwości zorganizowania zebrania po wszystkich zajęciach.

Ważne! 

Decyzje dotyczące skracania lekcji muszą być podejmowane z wyprzedzeniem czasowym, tak aby istniała możliwość poinformowania rodziców (prawnych opiekunów), o której godzinie zakończą się zajęcia przewidziane dla poszczególnych klas.

 

Doraźne skrócenie lekcji – oznaczenie frekwencji uczniów

W dniu, w którym obowiązują skrócone lekcje, frekwencję uczniów oznacza się tak, jak w każdy inny dzień. Nie ma potrzeby, ani możliwości, uwzględniania w dzienniku zajęć lekcyjnych faktu, że lekcje tego dnia były skrócone.

W razie potrzeby sprawdzenia, do której godziny uczeń przebywał na zajęciach lekcyjnych, należy sprawdzić czas ich trwania w księdze zarządzeń dyrektora szkoły.

Autorem odpowiedzi jest: 

Małgorzata Celuch

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel