Zmiana podstawowego systemu czasu pracy na system równoważny przez część roku

Zmiana podstawowego systemu czasu pracy na system równoważny przez część roku

Marek Rotkiewicz

28.07.2016

Pracodawca może stosować te systemy czasu pracy, które przewiduje regulamin pracy. W konsekwencji wprowadzenie dla pracowników systemu równoważnego poprzedzone musi być zmianą regulaminu, jeżeli w obecnej jego treści przewidziano jedynie system podstawowy. Możliwe będzie przy tym stosowanie równoważnego czasu pracy jedynie przez część roku.

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w:

  • układzie zbiorowym pracy,

  • regulaminie pracy,

  • obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 kodeksu pracy).

System równoważny musi być przez pracodawcę wyraźnie wprowadzony. Nie można przyjąć, że wystąpienie przesłanek umożliwiających jego stosowanie wystarcza dla uznania, że pracownik jest nim objęty. Nie ma zaś możliwości jednostronnego narzucenia przez pracodawcę systemu czasu pracy nieprzewidzianego w regulaminie pracy bez zmiany tego regulaminu.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W taki też sposób wchodzą w życie zmiany regulaminów. Niedopuszczalne jest skrócenie tego terminu nawet za zgodą wszystkich zatrudnionych osób. Jest to minimalny okres przewidziany przez przepisy na zapoznanie się i przeanalizowanie przez pracowników nowych regulacji.

Możliwe jest wprowadzenie kilku systemów czasu pracy obowiązujących np. pracowników danego działu. Można przy tym zastosować zapisy wprost wskazujące na okresy roku, w których obowiązywać będzie dany system albo zawrzeć upoważnienie dla pracodawcy zmieniania systemu w drodze polecenia służbowego (z koniecznością doprecyzowania okresu wyprzedzenia, z jakim pracownicy powinni zostać o tym poinformowani).

Autorem odpowiedzi jest: 

Marek Rotkiewicz

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel