Wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego zatrudnionego przy pracach lekkich

Wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego zatrudnionego przy pracach lekkich

28.05.2015

Pracownik młodociany zatrudniany jest na odmiennych zasadach niż pracownicy pełnoletni, a czas ich pracy podlega ograniczeniu. Ograniczenie to wynika ze szczególnej ochrony tej grupy pracowników. Od zasad regulujących czas pracy młodocianych nie istnieją żadne wyjątki. Ich naruszenie naraża pracodawcę na kary, jakie może w przypadku kontroli nałożyć inspektor pracy PIP.

Pracodawca, chcąc zatrudnić młodocianego przy pracach lekkich, jest obowiązany przestrzegać określonych reguł, również w zakresie czasu pracy. Co ważne, reguły te dotyczą także przypadku, gdy pracownik młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Dlatego przed zatrudnieniem młodocianego pracodawca ma obowiązek uzyskania od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu lub niezatrudnieniu u innego pracodawcy.

Zatrudnienie pracownika młodocianego przy pracach lekkich – obowiązki pracodawcy

Pracodawca zatrudniając pracownika młodocianego przy pracach lekkich powinien:

  1. Ustalić - po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy i zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy - wykaz prac lekkich, który nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym

  2. Po zatwierdzeniu przez inspektora pracy zamieścić wykaz prac lekkich w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku posiadania regulaminu pracy, ustala wykaz tych prac w osobnym akcie

  3. Przed rozpoczęciem pracy przez pracownika młodocianego zapoznać go z wykazem prac lekkich

  4. Przestrzegać obowiązujących norm czasu pracy - w tym wymiaru tygodniowego i rozkładu czasu pracy młodocianego, przy uwzględnieniu tygodniowej liczby godzin nauki wynikającej z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych.

Zatrudnienie pracownika młodocianego przy pracach lekkich – wymiar i rozkład czasu pracy

Ustalając wymiar i rozkład czasu pracy pracownika młodocianego zatrudnionego przy lekkiej pracy, pracodawca musi przestrzegać następujących reguł:

  1. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godz.

  2. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie może przekraczać 2 godz.

  3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godz. na dobę i 35 godz. w tygodniu.

Przy wykonywaniu innych prac dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godz. (także przy pracach lekkich), a w wieku powyżej 16 lat – 8 godz. na dobę.

Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach.

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna M. Błażejczyk, specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel