Przerywany system czasu pracy wychowawcy internatu

Przerywany system czasu pracy wychowawcy internatu

Dariusz Dwojewski

22.06.2015

Objęcie wychowawcy internatu przerywanym systemem czasu pracy jest możliwe, o ile wyrazi na to zgodę organizacja związkowa działająca w szkole lub przedstawiciele pracowników. Należy jednak pamiętać że za czas przerwy w pracy przysługuje wynagrodzenie, a łączny czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Maksymalnie 5 godzin przerwy w czasie pracy

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju (art. 139 § 1 Kodeksu pracy).

Ważne! 

Dwukrotne świadczenie pracy w ciągu doby dopuszczalne jest w ramach przerywanego systemu czasu pracy. W takim systemie pracownikowi należy się jednak wynagrodzenie za czas przerwy w pracy.

Przerywany system czasu pracy także dla wychowawcy internatu

Karta Nauczyciela nie reguluje szczegółów związanych z systemami czasu pracy, w jakich zatrudniani są nauczyciele. W związku z tym możliwe jest stosowanie w tym zakresie przepisów Kodeksu pracy. Kodeks pracy określa maksymalny dobowy wymiar czasu pracy, wskazując, że jest to 8 godzin. Dobowy wymiar czasu pracy może być rozłożony na dwie części w ramach przerywanego systemu czasu pracy, pod warunkiem jednak, że przerwa nie przekracza 5 godzin, a łączny czas pracy nie przekracza 8 godzin. Przerywanego systemu czasu pracy nie można bowiem stosować do pracowników zatrudnionych w ramach równoważnego systemu, gdzie dopuszczalne jest przekroczenie 8 godzin pracy na dobę.

System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za okres przerwy

Należy pamiętać, że w przerywanym systemie czasu pracy, pracownik - w tym wypadku wychowawca internatu - ma prawo do wynagrodzenia za czas przerwy, w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. Za czas przestoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel