Nauczyciel niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym - doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe

Nauczyciel niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym - doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe

Dariusz Dwojewski

25.02.2016

Nauczyciel, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym może realizować godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Przekroczenie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych możliwe jest jednak wyłącznie za zgodą lekarza na wniosek osoby zatrudnionej.

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela wyłącznie w szczególnych wypadkach

Nauczyciel może zostać zobowiązany (do wymiaru 1/4 etatu lub za jego zgodą do 1/2 etatu) również do pracy w godzinach ponadwymiarowych. Jednak godziny ponadwymiarowe przydziela się wyłącznie w szczególnych wypadkach, podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania.

Czas pracy niepełnosprawnego nauczyciela

Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych (art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Ograniczeń tych nie stosuje się jednak, gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ww. ustawy).

Przekroczenie norm czasu pracy nauczyciela niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym dopuszczalne jest pod warunkiem uzyskania zgody lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Autorem odpowiedzi jest: 

Dariusz Dwojewski

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel