Zatrudnienie pracownika młodocianego – praca w nocy, przerwy w pracy, odpoczynek

Zatrudnienie pracownika młodocianego – praca w nocy, przerwy w pracy, odpoczynek

28.05.2015

Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godz., pracodawca ma obowiązek udzielić mu trwającej 30 min przerwy wliczanej do czasu pracy. Trzeba również pamiętać o bezwzględnym zakazie zatrudniania pracownika młodocianego w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej - nawet gdyby wyraził na to zgodę.

Zatrudnienie pracownika młodocianego – praca w nocy

Pora nocna dla młodocianego przypada między godz. 22.00 - 6.00. W przypadku zatrudnienia młodocianego na podstawie przepisów rozporządzenia o wyjątkach w zatrudnianiu młodocianych pora nocna przypada między godzinami 20.00 - 6.00.

Ważne: Prawo nie zabrania zatrudniania młodocianych w systemie pracy zmianowej, w tym na II zmianie, pod warunkiem że godziny pracy młodocianego nie będą obejmowały ustalonej u danego pracodawcy pory nocnej.

Zatrudnienie pracownika młodocianego – przerwy w pracy i odpoczynek

Pracodawca, ustalając rozkład czasu pracy młodocianego, powinien uwzględnić obowiązek zapewnienia mu:

  1. Nieprzerwanej przerwy w pracy, nie krótszej niż 14 godz. i obejmującej porę nocną

  2. W każdym tygodniu nieprzerwanego 48-godzinnego odpoczynku obejmującego niedzielę.

Ważne: Pełnoletniemu pracownikowi przysługuje 15-minutowa przerwa, jeżeli jego dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin. W przypadku pracowników młodocianych trzeba pamiętać, że wliczana do czasu pracy przerwa wynosi 30 minut i to przy dobowym wymiarze czasu pracy przekraczającym 4,5 godziny.

Zatrudnienie pracownika młodocianego – naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy

Naruszenie przez pracodawcę przepisów dotyczących czasu pracy pracowników młodocianych stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny wymierzaną na wniosek inspektora pracy PIP.

W wyniku kontroli warunków pracy młodocianych, zastosowane mogą być również środki prawne, które będą podlegać natychmiastowemu wykonaniu:

  • nakazy skierowania do innych prac

  • nakazy usunięcia naruszeń przepisów bhp w określonym terminie

  • wystąpienia z wnioskami o usunięcie innego rodzaju nieprawidłowości

Autorem odpowiedzi jest: 

Anna M. Błażejczyk, specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel