Praca w porze nocnej młodocianego, który ukończył 18 lat

Praca w porze nocnej młodocianego, który ukończył 18 lat

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

27.01.2016

Uczeń, który ukończył 18 lat, może pracować w porze nocnej. Z chwilą ukończenia 18 lat osoby te przestają być objęte szczególną ochroną zdrowia dotyczącą pracowników młodocianych. Oznacza to, że z chwilą osiągnięcia pełnoletności nie stosuje się do nich ograniczeń w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ramach stosunku pracy na podstawie indywidualnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej między uczniem szkoły zawodowej (pracownikiem młodocianym), a zakładem pracy (pracodawcą).

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może zostać zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego może zostać zawarta na czas nieokreślony lub wyjątkowo na czas określony, odpowiadający okresowi nauki zawodu.

W stosunku do pracownika młodocianego Kodeks pracy w sposób szczególny reguluje m.in. kwestie związane z czasem pracy. Pracownika młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00.

Z chwilą ukończenia 18 roku życia uczeń traci status pracownika młodocianego, jednakże osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na dotychczasowych zasadach (co oznacza, że do czasu pracy nadal wlicza się im czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązującego programu zajęć szkolnych).

Natomiast w pozostałym zakresie do pracowników tych stosuje się ogólne przepisy kodeksu pracy - dotyczące pracowników pełnoletnich. W szczególności z chwilą ukończenia 18 lat osoby te przestają być objęte szczególną ochroną zdrowia dotyczącą pracowników młodocianych. Oznacza to, że z chwilą osiągnięcia pełnoletności nie stosuje się do nich ograniczeń w zakresie pracy w godzinach nadliczbowych, czy w porze nocnej.

Nie ma zatem przeszkód, aby osoba pełnoletnia, która kontynuuje naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wykonywała pracę w porze nocnej od 22.00 do 6.00 rano.

Autorem odpowiedzi jest: 

Katarzyna Pietruszyńska

Nasze usługi

Audyt dokumentów czasu pracy
Ułożenie grafików czasu pracy
Szkolenia

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel